¦l±sk Wydawnictwo Naukowe - Księgarnia internetowa.
strona główna
ul. Juliusza Ligonia 7
40-036 Katowice
tel. (0048) 32 258 07 56
tel. (0048) 32 258 19 13
tel. (0048) 32 258 19 72
Wpisz słowo lub frazę:  szukaj
O Wydawnictwie
Zapowiedzi
Nowo¶ci wydawnicze
Archiwum wydawnicze
Punkty sprzedaży
Informacje dla autorów
Informacje dla księgarzy
Pomoc zwi±zana z zamawianiem
Przyjaciele
Kontakt
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowo¶ciach, zapisz się na listę:

Imię i nazwisko: 
E-mail: 

   KARTA POZYCJI - SPIS TRE¦CI

POZYCJA

Czesław Zaj±c

Miernictwo górnicze

SPIS TRE¦CI

Wstęp
 
1. Wiadomoci ogólne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Rys historyczny geodezji
1.3. Podstawy prawne miernictwa górniczego
 
2. Podstawowe wiadomoci o pomiarach
2.1. Kształt Ziemi
2.2. Współrzędne geograficzne i geodezyjne
2.3. Jednostki miar
2.4. Skale
2.5. Ogólne zasady wykonywania pomiarów w terenie
2.5.1. Zasada kontroli pomiaru
2.5.2. Zasada przechodzenia „od ogółu do szczegółu”
2.6. Wykonywanie pomiarów – pojęcia podstawowe
2.7. Mapy – wiadomoci ogólne
2.7.1. Wprowadzenie
2.7.2. Znaki umowne
2.7.3. Rodzaje map
2.7.4. Rodzaje map górniczych
 
3. Pomiary liniowe
3.1. Stabilizacja punktów w terenie
3.2. Tyczenie linii w terenie
3.3. Pomiar długoci
3.3.1. Przyrz±dy do bezporedniego pomiaru długoci
3.3.2. Błędy przyrz±dów do pomiaru długoci
3.3.3. Pomiar długoci tamami stalowymi
3.3.4. Poredni pomiar długoci z zastosowaniem konstrukcji
geometrycznych
3.3.5. Poredni pomiar długoci z zastosowaniem metod elektronicznych
3.3.6. Pomiar długoci w kopalniach podziemnych
3.4. Węgielnice – wyznaczanie k±tów prostych
3.4.1. Wyznaczanie k±ta 90° za pomoc± tamy
3.4.2. Wyznaczanie k±ta 90° za pomoc± węgielnicy
 
4. Pomiary sytuacyjne
4.1. Metody bezporednich pomiarów szczegółów terenowych
4.1.1. Metoda domiarów prostok±tnych
4.1.2. Metoda przedłużeń konturów sytuacyjnych
4.1.3. Metoda biegunowa
4.2. Metody porednich pomiarów szczegółów terenowych
4.3. Pomiary szczegółów w podziemnych wyrobiskach górniczych
 
5. Pomiary k±tów
5.1. Budowa teodolitu optycznego
5.2. Teodolity elektroniczne oraz tachimetry
5.3. Ustawianie teodolitu na statywie
5.4. Teodolity stosowane w górnictwie
5.5. Przygotowanie teodolitu do pomiaru
5.6. Pomiar k±ta poziomego
5.6.1. Pomiar metod± pojedynczego k±ta poziomego
5.6.2. Pomiar k±tów metod± kierunkow±
5.6.3. Pomiar k±ta metod± repetycyjn±
5.7. Pomiar k±ta pionowego
6. Ci±gi poligonowe
6.1. Rodzaje ci±gów poligonowych
6.2. Układy współrzędnych
6.2.1. Współrzędne biegunowe
6.2.2. Azymut magnetyczny i geograficzny
6.2.3. Układ współrzędnych prostok±tnych
6.2.4. Transformacje między układami współrzędnych
6.3. Rachunek współrzędnych
6.3.1. Obliczenie azymutów boków następnych
6.3.2. Współrzędne prostok±tne
6.4. Zakładanie ci±gów poligonowych na powierzchni
6.5. Zakładanie ci±gów poligonowych w podziemnych wyrobiskach górniczych
6.6. Pomiar teodolitem wisz±cym
6.7. Wyznaczanie i nadawanie kierunku prowadzonego wyrobiska
 
7. Pomiary wysokociowe
7.1. Rodzaje pomiarów wysokociowych
7.2. Niwelacja geometryczna
7.2.1. Niwelator
7.2.2. Łaty niwelacyjne
7.2.3. Punkty niwelacyjne
7.2.4. Metody niwelacji geometrycznej
7.3. Niwelacja trygonometryczna
7.4. Pomiary rzeĽby terenu
7.5. Przepisy prawne dotycz±ce osnowy wysokociowej w kopalniach
7.6. Profile podłużne i poprzeczne wyrobisk górniczych
7.7. Wyznaczanie i nadawanie spadków wyrobiskom górniczym
7.7.1. Nadawanie spadku przy pomocy niwelatora
 
8. Pomiary orientacyjne kopalń
8.1. Orientacja pozioma kopalń podziemnych
8.1.1. Orientacja przez jeden szyb
8.1.2. Orientacja przez dwa szyby
8.1.3. Wyznaczanie azymutów przy pomocy girokompasów
8.2. Orientacja wysokociowa kopalń podziemnych
 
9. Prace geodezyjne przy prowadzeniu wyrobisk na zbicie
9.1. Przebitka realizowana w płaszczyĽnie poziomej
9.2. Przebitki realizowane w przestrzeni
9.3. Wyznaczanie i nadawanie kierunków oraz spadków wyrobiskom
 
10. Zdjęcia geologiczne
10.1. Cechy charakterystyczne pokładu
10.2. Pomiar rozci±głoci i nachylenia pokładu
 


POWRÓTtwój koszyk
w dół w górę

w dół w górę

w dół w górę

  www.slaskwn.com.pl Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku