Proza folklorystyczna u progu XXI wieku na podstawie badań terenowych/Monografia 1

39,00 zł
0

Publikacja Proza folklorystyczna u progu XXI wieku stanowi podsumowanie wieloletnich badań terenowych prowadzonych w Zagłębiu Dąbrowskim. Zapisowi i analizie podlegało sześć gatunków epickich: bajka ludowa, legenda, anegdota, podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda/podanie współczesne, funkcjonujących w przekazie pod koniec XX i w pierwszych latach XXI wieku. Praca składa się z sześciu rozdziałów, poświęconych poszczególnym typom tekstów. Podstawowym dążeniem autorki było ustalenie żywotności wybranych gatunków. W tym celu podjęto próbę określenia zgodności zebranych tekstów z wzorcem gatunkowym charakterystycznym dla wyżej wymienionych. Skupiono się przede wszystkim na typowych elementach kompozycyjnych oraz ich ewentualnych transformacjach. Podjęto także próbę określenia przyczyn tych ostatnich. Tym samym niezbędne okazało się zdefiniowanie, ustalenie funkcji i cech poetyki zapisanych przez autorkę narracji oraz skonstruowanie czy też odniesienie się do już opracowanych schematów kompozycyjnych właściwych badanym gatunkom. W monografii znalazły się ponadto teoretyczne rozważania na temat zakresu znaczeniowego pojęcia folklor – zaprezentowano krótki rys historyczny przemian, jakie dokonały się w jego rozumieniu na przestrzeni XX i XXI wieku, ponieważ transformacje społeczno-kulturowe zmusiły badaczy do zrewidowania zakresu znaczeniowego owej „wiedzy ludu”. [...]

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

Kategoria:

Autor: Agnieszka Przybyła-Dumin

ISBN   978-83-7164-760-4
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  326
Rok wydania  2013

Przedmowa

Wprowadzenie

 

1. Bajka ludowa

Definicje, cechy i funkcje gatunku

Odmiany bajek ludowych

Bajki ludowe z Zagłębia Dąbrowskiego

Stan obecny gatunku

 

2. Legenda

Problemy terminologiczne

Definicje i charakterystyka legendy

Różnorodność wątków legendowych

Legendy z Zagłębia Dąbrowskiego

Stan obecny gatunku

 

3. Anegdota

Specyfika gatunkowa tekstów komicznych

Teksty komiczne zapisane w Zagłębiu Dąbrowskim 

Stan obecny gatunku

 

4. Podanie

Definicje i cechy gatunku podaniowego

Zakres tematyczny, formy podawcze i poetyka podań zapisanych podczas badań terenowych w Zagłębiu Dąbrowskim

Schemat fabularny podania

Stan obecny gatunku

5. Opowieść wspomnieniowa

Problematyka zjawiska

Cechy i funkcje opowieści wspomnieniowej

Klasyfikacja opowieści wspomnieniowych

Analiza opowieści wspomnieniowych
zapisanych w Zagłębiu Dąbrowskim

Stan obecny gatunku

 

6. Legenda współczesna

Zarys historii badań

Specyfika gatunku. Cechy i funkcje legendy współczesnej

Sposób istnienia legendy współczesnej

Tematyka i elementy poetyki legend współczesnych z Zagłębia Dąbrowskiego

Stan obecny gatunku

 

Zakończenie

Wykaz skrótów

Aneks. Schematy fabuł bajek magicznych zapisanych podczas badań (wersje pełne)

Summary

Bibliografia