Zagrożone człowieczeństwo

45,00 zł
0

Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym

Książka poświęcona jest procesowi przemian człowieka w kontekście współczesnej cywilizacji oraz jego kondycji i funkcjonowaniu. Przewodnim jej tematem jest regresja antropologiczna w kontekście cywilizacji naukowo – technicznej i informatycznej.

Książka różni się od większości zbliżonych doń tematycznie – a opublikowanych wcześniej – prac naukowych i filozoficznych. Nie „kopiuje” ich treści, ale w istotnej mierze dopełnia je, ukazując nowe perspektywy poznawcze, dodatkowe punkty widzenia i odniesienia wartościujące. Autorowi udało się, jak się wydaje, wypracować szereg własnych oryginalnych tez/hipotez badawczych oraz opinii, dotyczących badanych zjawisk i procesów. […]

Ze Wstępu


 

Kategoria:

Autor: Jan Szmyd

ISBN   978-83-60781-79-1
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  540
Rok wydania  2015

Książka prof. Jana Szmyda, uczonego zajmującego się antropologią współczesności na tle rozległego syndromu cywilizacyjnie uwarunkowanych zmian człowieka i posiadającego w tym zakresie olbrzymi dorobek naukowy, nosi znamienny z perspektywy rozwoju myśli humanistycznej tytuł: "Zagrożone człowieczeństwo. Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym. Próba pytań i odpowiedzi". To monumentalne dzieło przynosi oryginalną próbę zrozumienia procesu przemian człowieka w kontekście współczesnej cywilizacji, o jego kondycji i funkcjonowaniu. Przewodnim jego tematem jest regresja antropologiczna w kontekście cywilizacji naukowo-technicznej i informatycznej. Autor zastanawia się nad tym, czy potwierdzane przez współczesną neurologię, psychiatrię, psychologię i medycynę coraz częstsze o ostrzejsze zaburzenia w ludzkiej psychice i somatyczności - wywoływane różnymi czynnikami współczesnej cywilizacji i techniki - są zaburzeniami o przejściowej tendencji wzrostowej, czy trwałymi zmianami? A także, czy możliwe jest przywrócenie cywilizacyjnie zakłóconemu tokowi ewolucji natury ludzkiej jego progresywnego i harmonijnego przebiegu? oraz kto czy co tego regulacyjnego dzieła może skutecznie dokonać? Rozważania zawarte w tej pięknej książce mieszczą się w szerszym kontekście pytania o to, czy możliwe są do wypracowania – w bliższej lub dalszej przyszłości – skuteczne remedia na „cywilizacyjne schorzenia” człowieka; czy istnieje realna szansa na jego „cywilizacyjne uzdrowienie” i wyprowadzenie go ze swego rodzaju zapaści humanistycznej.
 

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki

 


Chciałabym mocno podkreślić, że książką tą Jan Szmyd wpisuje się w europejską i polską zarazem tradycję Wielkiej Humanistyki; na naszym gruncie rozwijanej przez wybitnych uczonych, filozofów i pedagogów takich jak F. Znaniecki, B. Suchodolski, B. Nawroczyński, Z. Mysłakowski i in. Jest to zarazem praca, która wykazuje sens i obronę myśli filozoficzno-humanistycznej (w sytuacji obecnego "poniżenia" instytucjonalnego tych dziedzin), bardzo istotnej części ludzkiej aktywności, jak i konieczności działań uzdrawiających w zakresie edukacji na wszystkich jej poziomach. Towarzyszy temu postulat zaangażowania na rzecz ochrony "człowieka jako człowieka", w dotychczasowym jego humanistycznym rozumieniu, oraz obrony humanizmu - przed procesami postępującej dehumanizacji, agresją różnych "post-" i "transhumanizmów", a w dalszej przyszłości - przed zalewem i postawą "cyberhumanoidów". prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska

 

Wprowadzenie

 

Część I. Człowiek w świecie ponowoczesnym. Kondycja i przemiana

1. Człowiek w „ponowoczesności”. Cywilizacyjne konteksty rozwoju, regresu i zagrożenia

2. Sprzeczności i paradoksy społeczeństwa informacyjnego a kondycja ludzka

3. Mity społeczne i wiara na niby

4. Poczucie bezpieczeństwa. Zagrożona wartość społeczna, etyczna i egzystencjalna

5. Czy człowiek współczesny może być istotą w pełni racjonalną? Rozważania teoretyczne i uwagi praktyczne

6. Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym. Ogólny zarys

7. Przemiany człowieka współczesnego – aktualne i przewidywane. Wybrane przykłady

8. Od homo sapiens do posthomo. Człowiek na drodze przyspieszonej przemiany swej tożsamości – człowieczeństwa. Indeks pytań

9. W stronę dehominizacji człowieka. Obronna rola potencjału humanistycznego

 

Część II. Cywilizacyjne konteksty świata wartości i kultury moralnej

1. Kryzys moralności w świecie ponowoczesnym. Edukacyjny wymiar działań promoralnych

2. Blaski i cienie etyki globalnej. Czyli główne pocieszenie i zmartwienie moralne epoki

3. Moralność naturalna w świecie ponowoczesnym i jej „chybotliwość”. Czyli testowanie cywilizacyjne homo ethicus

4. Postmodernizm i etyki sumienia a kryzys moralności w ponowoczesności

5. Przepływ wyższych wartości w globalizującym się świecie. O homokreatywnych i edukacyjnych funkcjach sztuk walki

6. Mniej krzyku i hałasu, więcej ciszy i milczenia w środowisku życia ludzkiego

7. Ocalić cywilizację, ocalić człowieka. Szansa czy niemożność

8. Pochwała humanizmu tragicznego i myśli odważnej

 

Część III. Wyzwania edukacyjne i uzależnienie medialne

1. Kryzys edukacyjny

2. Edukacja „drugiego dna”. Wychowanie i edukacja w ujęciu Zygmunta Baumana

3. O potrzebie nowego paradygmatu pedagogicznego w dobie ponowoczesności

4. Czy potrzebne są nam nowe teorie wychowania?

5. Edukacja prospektywna i główne problemy nowoczesnej szkoły

6. Medialny obraz rzeczywistości. Jako główna orientacja poznawcza i praktyczna we współczesnym świecie

7. Zniewoleni medialnym obrazem rzeczywistości. Funkcjonowanie mass mediów

 

Część IV. Filozofia o swej epoce i przemianie człowieka. Wybrane stanowiska

1. Dwie teorie współczesności. Niedostatek kontaktu poznawczego i rozumiejącego ze zmieniającą się rzeczywistością cywilizacyjną i kulturową

2. Cywilizacja współczesna z perspektywy filozofii edukacji

3. Natura, życie i krytyka cywilizacji technokratycznej. Aspekty etyczne i humanistyczne ekofilozofii i fenomenologii życia

4. Dwa przykłady filozoficznej wykładni współczesnej „metamorfozy człowieka”. Wstępny zarys stanowisk i koncepcji

5. Filozofia na miarę epoki. Rola filozofii Anny Teresy Tymienieckiej w świecie „ponowoczesnym” – optymizm poznawczy, odkrywczość, kreatywność

6. Regresja antropologiczna a filozofia. Zarys zagadnienia

7. Złe „odczytywanie” Boga we współczesności. Czy filozofia jest nam jeszcze potrzebna?

 

Słowo na zakończenie

Literatura

Indeks osób