Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieście średniej wielkości

50,00 zł
0

Kryminologiczna monografia terenu

Wśród tematów omówionych w książce znalazły się: problemy bezpieczeństwa w społeczności lokalnej, wybrane zjawiska patologii społecznej, ograniczanie wybranych naruszeń prawa przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, administracja publiczna w ograniczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego, działania administracji w zakresie ograniczania wybranych zjawisk patologii społecznej.

 

Od Redakcji

 

 

Kategoria:

Autor: Leszek Wieczorek

ISBN   978-83-7164-765-9
Wymiary  175x240 mm
Liczba stron  756
Rok wydania  2013
Oprawa twarda

Analizy socjologiczne funkcjonowania lokalnych społeczności – to rzadkość. Także analizy kryminologiczne mniejszych, niż duże miasta, ośrodków są rzadko podejmowane. A szkoda – większość społeczeństwa mieszka w małych i średniej wielkości miejscowościach i to ważne wiedzieć, jakie jest ich poczucie bezpieczeństwa, jaka jest przestępczość w takich miejscowościach, jakie są obserwowane problemy społeczne. Ważnym jest także dowiedzieć się jak władze w takich lokalnych społecznościach radzą sobie z problemami społecznymi i zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom. (…) Praca zasługuje na opublikowanie. Jest monograficznym opracowaniem zagadnień problemowych, stwarzających w każdej społeczności zagrożenie, a z drugiej strony podejmowanym przez władze miasta i organizacje pozarządowe różnym inicjatywom dla poradzenia sobie z tym, co obywatelom miasta zagraża.

 

dr hab. prof. nadzw. INP PAN, Irena Rzeplińska

 

Już na wstępie należy stwierdzić, że praca zasługuje na publikację i to w jej obecnej znacznej objętości. Stanowi ona poważny wkład w rozwój polskiej kryminologii przez to, że jest pionierskim opracowaniem pierwszej polskiej kryminologicznej monografii terenu, która w sposób możliwie pełny daje obraz zjawisk patologii społecznej na obszarze zindywidualizowanej struktury lokalnej.(…) Zjawiska te zostały ukazane w ich zróżnicowaniu, specyfice, nasileniu i wzajemnych proporcjach. Bardzo cenne jest to, że w monografii te zjawiska zostały ujęte dynamicznie z uwzględnieniem różnych lat, co pozwoliło dać ich obraz w poszczególnych latach i uchwycić tendencje rozwojowe. (…)

Bardzo ważnym elementem jest zawarte w niej niezwykle szerokie zaprezentowanie podejmowanych działań zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. (…) Należyte miejsce poświęcono polityce karnej tamtejszego Sądu Rejonowego (…). Trzeba z naciskiem podkreślić, że recenzowana monografia jest owocem ogromnego wysiłku badawczego, który polegał na zdobyciu niekiedy niełatwego dostępu do źródeł, ich starannym wykorzystaniu i opracowaniu uzyskanych dzięki nim danych. Liczba rozbudowanych niekiedy znacznie tabel jest imponująca (…).

 

 prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz

WSTĘP

 

I. PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

I.1. Zagrożenia dla jednostki i społeczeństwa

I.2. Prawne aspekty bezpieczeństwa jednostki i społeczności

 

II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ

II.1. Cel, przedmiot i zakres badań

II.2. Problemy badawcze

II.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

II.4. Analiza klastrowa (cluster analysis

II.5. Charakterystyka badanego miasta i regionu

 

III. WYBRANE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ

III.1. Przestępczość dorosłych

III.2. Przestępczość nieletnich

III.3. Negatywne zjawiska w oświacie

III.4. Alkohol i alkoholizm oraz nikotynizm

III.5. Narkotyki i narkomania

III.6. Bezrobocie

III.7. Deprywacja materialna

III.8. Wybrane dysfunkcje rodzin

III.9. Ocena bezpieczeństwa

III.10. Weryfikacja przy użyciu analizy klastrowej (cluster analysis)

uzyskanych wyników badań

 

IV. OGRANICZANIE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA I WYMIAR

SPRAWIEDLIWOŚCI WYBRANYCH NARUSZEŃ PRAWA

IV. 1. Policja

IV. 2. Prokuratura

IV. 3. Orzecznictwo Sądu Rejonowego w sprawach karnych

IV. 4. Działalność kuratorskiej służby sądowej

 

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA W OGRANICZANIU ZAGROŻEŃ

DLA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

V.1. Zadania i kompetencje

V.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

V.3. Przeciwdziałanie narkomanii

V.4. Ograniczanie bezrobocia

V.5. Walka z ubóstwem

 

VI. DZIAŁANIA ADMINISTRACJI W ZAKRESIE OGRANICZANIA

WYBRANYCH ZJAWISK PATOLOGII SPOŁECZNEJ

VI.1. Programy, plany i strategie działania

VI.2. Ograniczanie alkoholizmu i narkomanii

VI.3. Ograniczanie przez Straż Miejską innych wybranych naruszeń prawa

VI.4. Ograniczanie bezrobocia

VI.5. Ograniczanie deprywacji materialnej

VI.6. Ograniczanie pozostałych wybranych zagrożeń dla rodziny

i organizacja czasu wolnego

 

OGÓLNA DIAGNOZA I REKOMENDACJE

ANEKSY

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIE