Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

40,00 zł
0

Autorzy monografii podjęli niezmiernie ważny, aktualny a zarazem bardzo złożony problem statusu związków zawodowych w okresie przemian społeczno-gospodarczych, ich roli zarówno w promowaniu tych zmian, jak i w obronie interesów i praw pracowniczych. Zdecydowana większość tekstów zawartych w zbiorze przygotowana została na podstawie badań własnych (indywidualnych lub zespołowych), a wnioski, jakie autorzy wyprowadzają w odniesieniu do prezentowanych danych, są interesujące zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. [...] Rozdziały monografii są prezentacją złożonych zagadnień, co może stanowić dobry materiał do pogłębiania przez praktyków życia gospodarczego wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia dialogu i współpracy ze związkami zawodowymi.

 

Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (z recenzji)

Kategoria:

Autor: Magdalena Bsoul (red.), Felicjan Bylok (red.)

ISBN   978-83-7164-786-4
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  410
Rok wydania  2013 

Książka ta ma w moim odczuciu wysokie walory poznawcze. Zaproponowano tu wiele ujęć niebanalnych, pokazujących otwarty wciąż charakter debaty o roli związków zawodowych w procesach społeczno-gospodarcznych, ale jednocześnie proponujących pewne autorskie odpowiedzi na pytania stawiane w ramach tej debaty. Wartością jest także ukazanie różnic w funkcjonowaniu związków zawodowych w Polsce i innych krajach europejskich. Chcę podkreślić przydatność dydaktyczną i naukową tej książki, jak również użyteczność dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w dialog społeczny, tj. pracodawców i związki zawodowe. Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy o aktualnych problemach ruchu związkowego i jest obrazem stanu refleksji teoretycznej przedstawicieli różnych dyscyplin zajmujących się wielowymiarowymi aspektami działania związków zawodowych.

[...]

Prof. dr hab. Lesław Haber

 

Związki zawodowe we współczesnym społeczeństwie. Zarys problematyki

 

Część 1. Funkcje i pozycja związków zawodowych we współczesnym świecie

Społeczno-polityczne konsekwencje pluralizmu związkowego (Janusz Sztumski)

Związki zawodowe wobec polityki senioralnej na rynku pracy w Norwegii i Francji (Bogusława Urbaniak)

Stosunek neoliberalizmu do związków zawodowych na przykładzie thatcheryzmu (Robert Janik)

Wybrane problemy członkostwa i organizacji związków zawodowych w Republice Słowacji (Monika Uhlerová)

Globalizacja a rynek pracy i stosunki pracy w Polsce (Janusz Jarosiński)

 

Część 2. Sytuacja związków zawodowych w różnych sektorach gospodarki w Polsce

Zadania i celesamorządu zawodowego rolników (Andrzej Kozera)

Rola związków zawodowych w powstaniu struktur Krajowej Spółki Cukrowej (Piotr Sługocki)

Trade Unions in the Energy Sector (Krzysztof Wychowałek)

Związki zawodowe wobec prywatyzacji w wybranych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych (Iwona Wojtala)

Activities of Trade Unions in the Cluster Structures (Bogumiła Reczek, Edward Chrzan)

 

Część 3. Uczestnictwo związków zawodowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce

Związki zawodowe a personalistyczne zarządzanie partycypacyjne (Mirosław Harciarek)

Rola związków zawodowych w kreowaniu CSR (Aleksandra Czarnecka, Elżbieta Robak, Anna Słocińska)

The Level of Social Competence Versus the Commitment to a Trade Union Activities (Ewelina Chrapek, Małgorzata Sierpińska)

Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców na tle funkcji związków zawodowych – rozważania etyczne (Łukasz Skiba)

 

Część 4. Związki zawodowe wobec konfliktów społecznych

Konflikt między pracodawcą a związkami zawodowymi w wybranych zakładach opieki zdrowotnej. Studium przypadku (Henryk Kromołowski)

Wpływ komunikacji interpersonalnej na relacje zespołów pracowniczych w sytuacjach konfliktowych (Agata Przewoźna-Krzemińska)

Związki zawodowe Słowacji i Polski wobec problemów korporatywizmu w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej (Monika Uhlerová, Bartosz Jarosiński)

 

Część 5. Związki zawodowe w życiu społeczno-politycznym

Kooperacja czy segregacja – problematyka współpracy związków zawodowych z partiami politycznymi na przykładzie WZZ „Sierpień ’80” (Karol Łutczyk)

Sytuacja zawodowa kobiet a działalność związków zawodowych (Agnieszka Kwiatek, Elżbieta Robak)

Związki zawodowe a ich działalność edukacyjna (Roman Śmietański)

Partnerzy dialogu społecznego w Polsce (Piotr Jermakowicz)

Integration problems of trade union and women’s movements. Some reflections based on qualitative research in Silesia and Łódź districts (Sławomira Kamińska-Berezowska)

Sytuacja związków zawodowych w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w warunkach kryzysu – panel dyskusyjny (Felicjan Bylok, Ewelina Chrapek)