Informacje dla autorów

I. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” prosi PT Autorów o składanie ofert tytułowych kierowanych do naszej oficyny w postaci kilkustronicowego konspektu przygotowanej do druku książki lub o przekazanie do lektury wstępnej jednego egzemplarza wydruku przeznaczonego do publikacji tekstu.

II. Oczekujemy, że w konspekcie zawarte zostaną następujące informacje:  
  • imiona i nazwiska autora lub autorów (gdy dzieło jest np. zbiorem wybranych prac), redaktorów, translatorów i in.; 
  • tytuł dzieła (ewentualnie tytuł w oryginalnym brzmieniu - jeśli tekst jest przekładem z języka obcego), podtytuł jeśli przewiduje go Autor; 
  • dokładne oznaczenie pierwotnego właściciela praw wydawniczych jeśli dzieło jest przekładem, adaptacją, wznowieniem itp.; 
  • ogólny opis przewidywanej zawartości dzieła, środowiska lub grup potencjalnych czytelników, do których adresuje Autor swe dzieło; 
  • spis rozdziałów z krótką charakterystyką ich treści; 
  • projektowaną objętość całego tomu (w postaci przybliżonej ilości znaków lub arkuszy autorskich: 1 ark. aut. = 40 000 znaków liczonych ze spacjami międzywyrazowymi); 
  • termin w którym autor jest gotów złożyć w Wydawnictwie całe dzieło; 
  • postulowane przez autora wyposażenie edytorskie (ilość ilustracji czarno-białych, wykresów, tabel, rodzaj preferowanej oprawy itp.);

III. Wydawnictwo tak zaprezentowany konspekt lub tekst pracy (wraz tekstem prosimy wówczas o przekazanie nam dodatkowych informacji, o które prosimy w ww. p. II) - skieruje do dwóch recenzentów - samodzielnych pracowników nauki. 

IV. Pozytywne recenzje konspektu lub całego tomu (jeśli dysponujemy jego tekstem) służą do wdrożenia procedur aplikacyjnych, w efekcie których wydawnictwo samodzielnie pozyskuje środki finansowe niezbędne do pokrycia części kosztów produkcji nakładu. W poszukiwaniu źródeł sfinansowania kosztów Wydawnictwo chętnie współpracuje z Autorem, często korzystając z Jego cennych sugestii.

V. Po uzyskaniu gwarancji chociażby częściowego pokrycia kosztów produkcji przez sponsorów, wydawnictwo przystępuje do realizacji procesu wydawniczego, po uprzednim zawarciu umowy wydawniczej z Autorem.

VI. Wydawnictwo oczekuje od Autorów przekazania Ich tekstów na nośniku elektronicznym, bądź przez internet, w standardowych edytorach (*.doc, *.rtf, *.txt) wraz z jednym egzemplarzem wydruku tegoż tekstu na papierze. Ilustracje, tabele, wykresy i inne elementy wyposażenia edytorskiego nie muszą być wmontowane w tekst książki w miejsca dla nich przeznaczone, muszą być jednakże oznaczone dokładne ich lokalizacje śródtekstowe, tak by w procesie edytorskim można było je poprawnie wmontować w przygotowywany do druku tekst. Preferowane formaty graficzne materiału ilustracyjnego: *.tif, *.jpg, *.bmp, *.cdr, *.eps; minimalna rozdzielczość: 300 dpi - ilustracje kolorowe lub w skali szarości, 600 dpi - czarno-białe. Inne po konsultacji z redakcją techniczną wydawnictwa. 
 Redakcja przyjmuje do opracowania redakcyjnego wyłącznie teksty kompletne, integralne, z pełnym kompletem załączników (ilustracje, przypisy, bibliografia, streszczenia w językach obcych i in.). Brak jakiegokolwiek elementu uniemożliwia skuteczne wdrożenie procesu wydawniczego. W trakcie procesu wydawniczego możliwe jest nanoszenie i konsultowanie zmian i korekt drogą elektroniczną (e-mail, ftp). 

VII. Każdego naszego Autora prosimy o wykonanie przynajmniej jednej korekty autorskiej przygotowanego do druku składu tekstu dzieła.

VIII. Negocjujemy z każdym Autorem najbardziej dogodny dla obydwu stron czas i termin edycji nakładu.

IX. Każdy Autor otrzymuje po zakończeniu procesu edytorskiego uzgodnioną w umowie ilość bezpłatnych egzemplarzy autorskich.

X. Opublikowane nakłady samodzielnie promujemy i sprzedajemy w całej Polsce. 

Uprzejmie informujemy, że interesuje nas edycja przede wszystkim tekstów naukowych (monografie i prace zbiorowe), podręczników akademickich, periodyczne wydawnictw naukowych (czasopisma), słowników, leksykonów, encyklopedii itp.