Elektrotechnika, automatyka i urządzenia elektryczne w górnictwie (książka + CD)

0

Publikacja zawiera znakomicie uporządkowaną, ciekawie zaprezentowaną i z dużym wyczuciem rozszerzoną podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu elektrotechniki, energoelektroniki, maszyn elektrycznych i napędu elektrycznego oraz podstaw automatyki. Ta teoretyczna wiedza uzupełniona jest omówieniem praktycznych rozwiązań dotyczących rozdziału energii elektrycznej, transportu poziomego i pionowego w kopalni, a także oświetlenia i metanometrii.

 

dr inż. Antoni Stankiewicz

 

 

Kategoria:

Autor: Czesław Grzbiela

ISBN   978-83-7164-848-9
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  584
Rok wydania  2016

Książka została opracowana przez Autora o niezwykle bogatym doświadczeniu praktycznym i dydaktycznym […] jest nowoczesna i aktualna. Wartość publikacji jest w moim przekonaniu bardzo wysoka. Należy podkreślić jej szeroki zakres, obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu przemysłowych maszyn elektrycznych, urządzeń i automatyki, oraz bardzo umiejętne wyważenie proporcji pomiędzy teorią, konstrukcją i problemami eksploatacji urządzeń.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Stanisława Cierpisza

 

1. Podstawowe pojęcia z elektrotechniki. Obwody prądu stałego

1.1. Powstawanie prądu elektrycznego

1.2. Prawo Ohma. Rezystancja, kondunktancja

1.3. Praca i moc prądu elektrycznego

1.4. Prawa Kirchhoffa

1.5. Rozwiązywanie obwodów złożonych

1.6. Układy zastępcze

Pytania

 

2. Elektromagnetyzm

2.1. Natężenie pola magnetycznego

2.2. Prawo przepływu

2.3. Indukcja magnetyczna. Strumień magnetyczny

2.4. Podstawowe prawo magnetyzmu. Ciała ferromagnetyczne

2.5. Obwód magnetyczny

2.6. Indukcja elektromagnetyczna. Siła elektromotoryczna indukowana

2.7. Zjawisko samoindukcji. Indukcyjność obwodu

2.8. Ładowanie kondensatora napięciem stałym

2.9. Siły elektrodynamiczne

Pytania

 

3. Prądy przemienne

3.1. Ogólne wiadomości o prądach sinusoidalnych

3.2. Wartość skuteczna. Wartość średnia

3.3. Proste obwody prądu sinusoidalnie przemiennego

3.3.1. Obwód z rezystancją R

3.3.2. Obwód szeregowy z rezystancją R i indukcyjnością L

3.3.3. Obwód szeregowy R, C

3.3.4. Obwód szeregowy R, L, C

3.4. Analiza obwodów elektrycznych prądu przemiennego, sinusoidalnego

metodą liczb zespolonych

3.4.1. Obwód szeregowy R, L, C

3.4.2. Prawa Kirchhoffa przy zastosowaniu metody symbolicznej

3.5. Układy liniowe, analogie elektromechaniczne

3.6. Przebiegi okresowe, niesinusoidalne. Harmoniczne

Pytania

 

4. Energoelektronika

4.1. Zawory niesterowalne – diody

4.2. Zawory o sterowanym włączaniu – tyrystory

4.3. Zawory w pełni sterowalne

4.4. Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe (AC/DC)

4.4.1. Prostowniki

4.4.2. Prostowniki sterowane

4.5. Przekształtniki napięcia stałego na napięcie stałe (DC/DC)

4.6. Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne (DC/AC)

4.7. Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie przemienne (AC/AC)

4.7.1. Pośrednie przemienniki częstotliwości

4.7.2. Bezpośrednie przemienniki częstotliwości

4.7.3. Sterowniki prądu przemiennego

4.8. Przekształtniki rezonansowe

4.9. Zabezpieczenia półprzewodnikowych przyrządów mocy

Pytania

 

5. Zasady automatyki

5.1. Układy sterowania napędu elektrycznego

5.1.1. Przekaźniki pomocnicze i sterujące

5.2. Podstawowe pojęcia i elementy układów regulacji automatycznej

5.2.1. Urządzenia pomiarowe

5.2.2. Wzmacniacze sygnałów i bloki matematyczne

5.2.3. Urządzenia wykonawcze

5.3. Regulatory

5.3.1. Regulatory analogowe

5.3.2. Regulatory cyfrowe

5.4. Układy sterowania i sygnalizacji

5.4.1. Analityczny zapis schematu układu przekaźnikowego

5.4.2. Klasyfikacja układów przełączających

5.4.3. Podstawowe prawa i zależności algebry Boole’a

5.4.4. Układy przełączające z elementami logicznymi bezstykowymi

5.4.5. Sterowniki programowalne PLC

5.4.6. System mikroprocesorowy

Pytania

 

6. Warunki pracy urządzeń elektrycznych w górnictwie

6.1. Podział przestrzeni i stref zagrożonych wybuchem

6.2. Ochrona urządzeń elektrycznych przed szkodliwym

oddziaływaniem środowiska

6.3. Budowa górniczych urządzeń elektrycznych do pracy

w pomieszczeniach o zagrożeniu wybuchowym

6.4. Napięcia i układy sieci elektrycznych w górnictwie

6.5. Rażenie prądem elektrycznym

6.6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

6.6.1. Ochrona przy uszkodzeniu przez zastosowanie samoczynnego

szybkiego wyłączania

6.6.2. Urządzenia do kontroli stanu izolacji doziemnej

6.6.3. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe

Pytania

 

7. Maszyny elektryczne wirujące

7.1. Równanie ruchu

7.2. Prądnice prądu stałego

7.2.1. Prądnice obcowzbudne

7.2.2. Prądnice bocznikowe (samowzbudne)

7.3. Silniki prądu stałego

7.3.1. Silniki obcowzbudne

7.3.2. Silniki bocznikowe

7.3.4. Regulacja prędkości kątowej silników prądu stałego

7.3.5. Rozruch silników prądu stałego

7.3.6. Układy hamowania maszyn prądu stałego

7.4. Prądnice prądu przemiennego

7.5. Silniki prądu przemiennego. Pole magnetyczne wirujące

7.5.1. Budowa silników asynchronicznych

7.5.2. Silniki asynchroniczne pierścieniowe

7.5.3. Rozruch, regulacja prędkości kątowej i hamowanie

silników asynchronicznych pierścieniowych

7.5.4. Silniki asynchroniczne klatkowe

7.5.5. Rozruch, regulacja prędkości kątowej i hamowanie

silników asynchronicznych klatkowych

7.6. Silniki synchroniczne

7.7. Silniki asynchroniczne synchronizowane

7.8. Silniki krokowe

Pytania

 

8. Transformatory

8.1. Zasada działania transformatora. Wykresy wektorowe

8.2. Stan jałowy i stan zwarcia

8.3. Moc i sprawność transformatora

8.4. Transformatory trójfazowe

8.5. Praca równoległa transformatorów

8.6. Transformatory specjalne

8.6.1. Transformatory wielouzwojeniowe

8.6.2. Autotransformatory

8.6.3. Przekładniki

8.6.4. Transformatory bezpieczeństwa

Pytania

 

9. Rozdział energii elektrycznej w kopalni

9.1. Napięcia stosowane w górnictwie

9.2. Kable energetyczne. Przewody oponowe górnicze

9.2.1. Obliczanie przekroju kabli i przewodów oponowych

9.3. Łączniki elektroenergetyczne

9.4. Urządzenia zabezpieczające

9.4.1. Zabezpieczenia topikowe

9.4.2. Zabezpieczenia elektromagnetyczne

9.4.3. Zabezpieczenia termiczne (cieplne)

9.4.4. Zabezpieczenia zanikowe

9.4.5. Elektroniczne zabezpieczenia nadprądowe

9.5. Wyłączniki samoczynne

Pytania

 

10. Urządzenia na napięcie powyżej 1kV stosowane w podziemiach kopalń

10.1. Rozdzielnice kopalniane średniego napięcia

10.1.1. Kopalniane rozdzielnice szafowe średnich napięć

10.1.2. Kopalniane rozdzielnice ognioszczelne średnich napięć

10.2. Kopalniane stacje transformatorowe średniego napięcia

10.2.1. Stacje transformatorowe budowy normalnej

10.2.2. Stacje transformatorowe ognioszczelne

10.2.3. Obliczanie mocy transformatora do zasilania urządzeń oddziałowych

10.3. Ognioszczelne rozruszniki kopalniane na napięcia powyżej 1kV

Pytania

 

11. Urządzenia na napięcie poniżej 1kV stosowane w podziemiach kopalń

11.1. Rozdzielnice niskiego napięcia

11.2. Rozruszniki kopalniane

11.3. Zespoły transformatorowe niskiego napięcia

Pytania

 

12. Oświetlenie

12.1. Pojęcia podstawowe

12.2. Elektryczne źródła światła

12.2.1. Żarowe źródła światła

12.2.2. Luminescencyjne źródła światła

12.3. Oprawy oświetleniowe górnicze

12.4. Dobór oświetlenia do warunków pracy w górnictwie

12.4.1. Przykład obliczeniowy

12.5. Oświetlenie indywidualne

Pytania

 

13. Transport poziomy w podziemiach kopalń

13.1. Transport kołowy. Wiadomości ogólne

13.1.1. Dynamika ruchu pociągu

13.2. Silniki lokomotyw elektrycznych

13.2.1. Budowa i wielkości znamionowe silników trakcyjnych

13.3. Trakcja przewodowa

13.3.1. Klasyczne układy sterowania lokomotyw przewodowych

13.3.2. Energoelektroniczne układy sterowania lokomotyw przewodowych

13.4. Sieci trakcyjne

13.4.1. Górna sieć trakcyjna

13.4.2. Dolna sieć trakcyjna

13.4.3. Podstacje trakcyjne

13.4.4. Prądy błądzące

13.5. Trakcja akumulatorowa

13.6. Łączność w przewozie kolejowym

13.7. Transport przenośnikowy

13.7.1. Przenośniki zgrzebłowe

13.7.2. Przenośniki taśmowe

13.7.3. Napęd przenośników

13.7.4. Układy sterowania przenośnikami

Pytania

 

14. Transport pionowy w podziemiach kopalń

14.1. Budowa górniczych wyciągów szybowych

14.2. Napędy maszyn wyciągowych

14.2.1. Wykresy jazdy

14.2.2. Układy napędowe maszyn wyciągowych

14.2.3 Zabezpieczenia i sterowanie automatyczne maszyn wyciągowych

14.3. Sygnalizacja szybowa

14.3.1. Układ zasilania

14.3.2. Układy sygnalizacji pośredniej i bezpośredniej

14.3.3. Układ sygnalizacji pospiesznej

14.3.4. Układ sygnalizacji jazdy ludzi

Pytania

 

15. Metanometria kopalniana

15.1. Zagrożenia metanowe w kopalni

15.2. System metanometrii automatycznej

15.3. Zasada działania metanomierzy

15.4. Metanomierze stacjonarne

15.4.1. Metanomierz MM-4

15.4.2. Metanomierz CSM-3

11.5. Metanomierze osobiste

Pytania

 

Literatura