Językowe i kulturowe aspekty przekładu filmowego

35,00 zł
0

Język obrazów filmowych nazywany bywa często językiem uniwersalnym, co implikuje, że powinien być zrozumiały dla wszystkich. Jednakże podczas przygotowania nowej wersji językowej — w procesie tłumaczenia — nierzadko okazuje się, że istotne są nie tylko informacje zawarte w warstwie wizualnej, ale również te, które mają podłoże kulturowe. Trudno nie zgodzić się tutaj z konstatacją Marka Hendrykowskiego, który zauważa, że
[…] komunikat filmowy realizuje zazwyczaj dwa wewnętrznie sprzeczne dążenia, a mianowicie — zmierza ku osiągnięciu jak najpełniejszej uniwersalnej zrozumiałości i równocześnie dąży do zachowania maksimum cech swoistych. W procesie filmowego komunikowania uczestniczą więc każdorazowo dwa przeciwstawne kierunki dążeń: wektor powszechnej czytelności i wektor swoistej czytelności przekazu.
Z tego z kolei wynika, że badanie przekładów filmowych wymaga uwzględnienia zarówno aspektów językowych, jak i kulturowych w obu konfrontowanych przestrzeniach, w jakich dzieła te funkcjonują, szczególnie zaś — w nowym kontekście odbiorczym.
Niniejsza rozprawa poświęcona jest problemom tłumaczenia wybranych polskich filmów na język rosyjski. Pokrewieństwo języków, w obrębie których prowadzone są badania, a więc polskiego i rosyjskiego, może, z jednej strony, ułatwiać odbiór filmu, z drugiej zaś — powoduje problemy charakterystyczne jedynie dla tej pary językowej.
Przekłady filmowe, które były przedmiotem analizy, zostały wykonane za pomocą różnych technik tłumaczenia audiowizualnego z uwzględnieniem ich możliwości i ograniczeń. W rozprawie skoncentrowałam się przede wszystkim na tych zjawiskach występujących w dialogach filmowych, które mogą powodować problemy tłumaczeniowe. Są one zwykle spowodowane różnicami systemowymi między konfrontowanymi językami lub też mocnym zakorzenieniem opisywanych zjawisk w kulturze wyjściowej.
Wybrany materiał egzemplifikacyjny obejmuje polskie filmy o tematyce wojennej z lat siedemdziesiątych, a także produkcje bardziej współczesne. Przy doborze filmów do analizy kierowałam się przede wszystkim ich popularnością i dostępnością na rynku rosyjskim. Najważniejszym jednak kryterium było mocne osadzenie wybranych produkcji w kulturze polskiej, a także fakt, że zostały one przetłumaczone na język rosyjski w sposób profesjonalny.

Kategoria:

Autor: Anna Paszkowska

ISBN   978-83-8183-172-7
Wymiary   145 x 205
Liczba stron  201
Rok wydania  2023

WSTĘP 
ROZDZIAŁ I: Teoretyczne podstawy przekładu audiowizualnego 
1.1. Przekład audiowizualny — definicja i klasyfikacja 
1.2. Przekład filmowy a przekład audiowizualny 
1.3. Techniki tłumaczenia audiowizualnego 
1.3.1. Napisy 
1.3.2.
Wersja lektorska 
1.3.3. Dubbing 
1.3.4.
Techniki poboczne 
1.4. Wpływ wybranej techniki na odbiór tekstu audiowizualnego 
ROZDZIAŁ II: Film fabularny w przekładzie 
2.1. Specyfika tłumaczenia filmów (nie tylko) fabularnych 
2.1.1. Film fabularny – definicja dla potrzeb tłumaczenia 
2.1.2. Dialog filmowy a przekład filmu 
2.2. Film fabularny jako tekst kultury 
ROZDZIAŁ III: Językowe aspekty przekładu filmowego Charakterystyka postaci 
3.1. Język jako element budujący postać 
3.1.1.
Wielojęzyczność w dialogach filmowych 
3.1.2. Zjawiska podstandardowe 
ROZDZIAŁ IV: Językowe aspekty przekładu filmowego
Język jako nośnik informacji fabularnych 
4.1. Formy adresatywne 
4.2. Transformacje tłumaczeniowe i ich wpływ na wiedzę fabularną 
4.2.1. Spójność obrazu i tekstu
4.2.2 Zawartość komunikatu 
4.3. Gry językowo-wizualne 
ROZDZIAŁ V: Kulturowe aspekty przekładu filmowego 
5.1. Transfer kulturowy w filmie 
5.2. Zjawiska kulturowe w przekładzie filmowym 
5.2.1. Słownictwo związane z religią
5.2.2. Nawiązania do innych tekstów kultury 
5.2.3. Nawiązania do nazw instytucji 
5.2.4. Nazwy topograficzne 
ZAKOŃCZENIE 
STRESZCZENIE 
РЕЗЮМЕ
SUMMARY 
BIBLIOGRAFIA