Krytyka doświadczenia etnicznego

20,00 zł 28,00 zł
0

Metodologiczne i kulturowo-cywilizacyjne wprowadzenie do badania etnicznych obrazów świata Rosjan, Polaków i Ukraińców

Oddana w ręce Czytelnika monografia poświęcona jest przedstawieniu etnicznego obrazu świata (EOŚ) jako jednej z funkcji społecznego doświadczenia człowieka oraz ukazaniu funkcjonalnych i pragmatycznych zasad lingwosemiotycznego i kulturowo-cywilizacyjnego badania EOŚ. Jest ona swoistym teoretycznym wprowadzeniem do szczegółowej analizy EOŚ Polaków, Rosjan i Ukraińców wyrażonego w najróżniejszych formach dyskursywnych (od słów, frazesów i paremii aż do fragmentów testów publicznych) przez pryzmat kategorii kultury i cywilizacji. Praca składa się z trzech części: metodologicznej (właściwie przedstawiającej owe zasady), kulturologicznej (w której przeprowadzona została krytyczna analiza pojęcia cywilizacji) i stricte lingwosemiotycznej (w której dokonana została próba syntezy kulturowo-cywilizacyjnej EOŚ Polaków, Rosjan i Ukraińców). Przedłożone zasady teoretyczne i modele analizy kulturowo-cywilizacyjnej zostaną wykorzystane w kolejnych trzech rozprawach monograficznych, z których każda zostanie poświęcona jednej z trzech wymienionych zbiorowości narodowych.

Ze Wstępu
 

Kategoria:

Autor: Oleg Leszczak

ISBN   978-83-7164-825-0
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  224
Rok wydania  2014

Powszechnie uznaje się konieczność badań interdyscyplinarnych, szczególnie w humanistyce, gdzie zacierają się tradycyjne granice między dziedzinami. Jednak muszą być one prowadzone na odpowiednim poziomie świadomości metodologicznej, a sama interdyscyplinarność nie powinna oznaczać rozmywania konkretnych zagadnień. Te warunki spełnia praca prof. Leszczaka. (…) Autor szczegółowo referuje kontrasty między łacińsko-bizantyjskim a bizantyjsko-turańskim pojmowaniem etyki, prawdy i kłamstwa, rozliczeń i zemsty, oraz stratyfikacji społecznej i etykiety. Wskazuje przy okazji na odpowiednie źródła nieporozumień między Polakami a Rosjanami i Ukraińcami.(…) Książka będzie przydatna nie tylko językoznawcom i semiotykom, ale jak sądzę filozofom społeczeństwa, kultury oraz osobom zajmującym się praktycznymi zastosowaniami teorii systemów.

dr hab. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Robert Piotrowski

 

Kolejna monografia Olega Leszczaka jest metodologicznym wprowadzeniem do badań nad etnicznym obrazem świata Rosjan, Polaków i Ukraińców (…) Przedstawione w monografii epistemologiczne podstawy rozumienia etnicznego obrazu świata i kulturowo-cywilizacyjnych typów organizacji społeczeństwa mają charakter dobrze usystematyzowanej, konsekwentnej i heurystycznej koncepcji naukowej oraz posiadają mnóstwo zalet badania interdyscyplinarnego, zwłaszcza filozoficznego, historycznego, socjologicznego, semiotycznego i lingwistycznego.

dr hab. prof. ATH w Bielsku-Białej Michał Łabaszczuk

Przedmowa

Credo (uwagi wstępne)

Obraz świata i język (dygresja lingwistyczna)

Problem społeczności (zakończenie uwag wstępnych)

 

ROZDZIAŁ I.

Metodologiczne podstawy kontrastywno-typologicznego badania etnicznych obrazów świata. Problem ontologii społeczeństwa

Problem epistemologii badania kontrastywnego społecznych funkcji doświadczenia

Typologizacja doświadczenia społecznego oraz czynnik etniczny

Problem typologii etnosu: narodowość – superetnos – hiperetnos

Pojęcie etnicznego obrazu świata (EOŚ)

Podsumowujące uwagi metodologiczne

 

ROZDZIAŁ II.

Podstawy kulturowo-cywilizacyjnego badania etnicznego obrazu świata

Kilka uwag o koncepcjach cywilizacji Feliksa Konecznego oraz Samuela Huntingtona

Cechy typologiczne kulturowo-cywilizacyjnych modeli doświadczenia społecznego i EOŚ

 

ROZDZIAŁ III.

Kulturowo-cywilizacyjne typy organizacji doświadczenia społecznego a etniczny obraz świata: Polacy – Rosjanie – Ukraińcy. Czynnik turański i pogański

Bizantynizm tradycyjny (feudalny)

Quasi-latynizm, czyli latynizm bizantyński w drodze do społeczeństwa obywatelskiego

Konsumpcjonizm i indywidualizm

 

Uwagi końcowe

Bibliografia