Moc i niemoc edukacji i wychowania w społeczeństwie rynkowym

45,00 zł
0

 Wgląd krytyczny i prospektywny

Edukacja zawsze była wielkim, choć nie zawsze w pełni uświadamianym problemem społecznym, ekonomicznym, kulturowym, a zwłaszcza pedagogicznym. Bezustannie rodziła – i rodzi nadal – wiele trudnych i fundamentalnych pytań, na które nie zawsze znajdowano – i nie znajduje się – nawet w kręgu wybitnych teoretyków i praktyków tego nader złożonego i skomplikowanego procesu – w pełni zadawalających i bezspornych odpowiedzi. W miarę jej rozwoju i upowszechniania przysparzała coraz to nowych i coraz trudniejszych do rozwiązania kwestii. I z tego to właśnie powodu historię edukacji i wychowania należałoby, wbrew utartym konwencjom historyków edukacji i wychowania, traktować jako historię narastających trudności i problemów społecznych, pedagogicznych oraz mniej lub bardziej udanych prób ich rozwiązywania. Zaś współczesna historia i teoria wychowania stają wobec konieczności krytycznego i analitycznego odniesienia się nie tylko do tradycyjnych i podstawowych zagadnień pedagogicznych, takich zwłaszcza, jeśli ujmować je w ogólnych pytaniach: jak skutecznie wychowywać i kształcić dzieci i młodzież?, w oparciu o jaki typ szkoły i inne instytucje edukacyjno-wychowawcze urzeczywistniać stawiane w nich cele i zadania?, jak postrzegać i traktować ucznia-wychowanka?, jak przygotowywać do tego procesu rodziców, nauczycieli-wychowawców, ekspertów edukacyjnych i menadżerów itp.?, jakie przyjmować przesłania filozoficzne, aksjologiczne i etyczne dla teorii i praktyki edukacyjno-wychowawczej?, czy i jak wiązać szkołę i wychowanie z taką czy inną ideologią i polityką?

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Jan Szmyd

ISBN   978-83-7164-994-3
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  346
Rok wydania  2018

ROZDZIAŁ I. „Moc i niemoc” edukacji i wychowania w ponowoczesności. Zarys zagadnienia

(...)

ROZDZIAŁ II. Cywilizacyjne i społeczne konteksty kryzysu edukacyjnego i wychowawczego

(...)

ROZDZIAŁ III. Zapaść wychowawcza szkoły współczesnej

(...)

ROZDZIAŁ IV. Edukacja i wychowanie w postmodernistycznej perspektywie teoretycznej – wybrane stanowiska

(...)

ROZDZIAŁ V. Dylematy i antynomie postpedagogiki i antypedagogiki

 

ROZDZIAŁ VI. Czy w świecie „płynnej nowoczesności” można budować trwałą i skuteczną teorię wychowania?

(...)

ROZDZIAŁ VII. Potrzeba nauczyciela właściwego. Uwagi i refleksje 119

(...)

ROZDZIAŁ VIII. Idea kształcenia ogólnego w edukacji współczesnej – aktualność zagadnienia

(...)

ROZDZIAŁ IX. „Filozofowanie” z dziećmi zawiązkiem kształcenia ogólnego

(...)

ROZDZIAŁ X. Filozofia podstawą kształcenia ogólnego

(...)

ROZDZIAŁ XI. Chybotliwość wartości i zasad etycznych a wychowanie 192

(...)

ROZDZIAŁ XII. Uniwersytet w świecie ponowoczesnym – zagrożenia, nowe role i wyzwania

ROZDZIAŁ XIII. Uniwersytet w społeczeństwie rynkowym – rozpad tożsamości

(...)

ROZDZIAŁ XIV. Medialny obraz rzeczywistości w kształtowaniu ogólnej orientacji w świecie i sposobu bytowania

(...)

ROZDZIAŁ XV. Społeczeństwo konsumpcyjne. Alienacyjny charakter nowoczesnej konsumpcji oraz jej antropologiczne i pedagogiczne konsekwencje

(...)

ROZDZIAŁ XVI. Człowiek w „ponowoczesności” jako podmiot uprzedmiotowiony. Zmiana duchowości i tożsamości, stylów i jakości życia

(...)