Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi

45,00 zł
0

Studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej

(…) w rzeczywistości europejskiej następuje gwałtowny proces starzenia się społeczeństw. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do badanych przez autorkę krajów Europy Północnej: Szwecja, Dania, Finlandia, jak i południowej: Hiszpania. Włochy, Portugalia. (…) Stąd znajomość różnorodnych form pomocy, zarówno ze strony państwa jak i rodziny ma szczególne znaczenie dla „humanizacji” ostatniego etapu życia ludzi starszych.(…). Za szczególnie cenny uważam interdyscyplinarny charakter monografii (…) Szukając różnych uwarunkowań procesów starzenia się Autorka odwołuje się do procesów globalizacji, sekularyzacji życia (…), elastycznej gospodarki (…), korporacjonizmu, konsumpcjonizmu i indywidualizmu.

Wartością poznawczą tak od strony naukowej jak i dydaktycznej jest uwzględnienie w analizach statystyczno – demograficznych również danych dotyczących Europy oraz Polski. Ich upowszechnienie (…) dostarczy polskim badaczom tego problemu możliwości porównań rozwiązań zagranicznych z możliwościami ich implementacji do warunków polskich (…) W warstwie analizy jakościowej opisane przez autorkę formy opieki na północy i południu Europy mogą stanowić podstawę dla określenia tendencji w zakresie diagnozy i prognozy w jakim kierunku zmierza polski system opieki nad seniorami. Czy przyjęte rozważania zbliżają nas do północy czy południa Europy? A może pojawiają się rozwiązania hybrydowe?

Prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber

Kategoria:

Autor: Beata Ziębińska

ISBN   978-83-7164-539-6
Wymiary 160x235 mm
Liczba stron  398
Rok wydania  2019

Dr Beata Ziębińska posiada dogłębną znajomość omawianej problematyki. Można odnieść wrażenie, że praca jest zwieńczeniem długiego okresu badań i przemyśleń. Poszczególne części pracy są ze sobą tematycznie i logicznie powiązane . Całość jest mocno osadzona w literaturze przedmiotu. Autorka nie stroni od egzemplifikacji, umożliwiających lepsze rozumienie problematyki. Dr Beata Ziębińska wykazała się dużą sumiennością omawiając różne aspekty sytuacji ludzi starszych w wybranych krajach.

Ważnym walorem recenzowanej pracy jest również jej rzeczowy, obiektywny charakter, dzięki czemu autorce udało się uniknąć zbędnych „ideologicznych” dyskusji z reguły spłycających wymowę prac naukowych.

(…) monografia przedstawia omawianą problematykę w sposób oryginalny i innowacyjny. Zaprezentowane wyniki są metodologicznie poprawne. Praca odznacza się starannym usystematyzowaniem wiedzy dotyczącej opieki nad ludźmi starszymi w wybranych krajach. (…) Na podkreślenie zasługuje także nowatorski charakter pracy i jej walory informacyjne.

Prof. dr hab. Robert Janik

1. Wprowadzenie

1.1. Jak rozumie się pojęcie „opieki”?

1.2. Charakter dotychczasowych badań nad opieką

1.3. Przyjęte podejście i metody badawcze

1.4. Cel i problematyka badania

1.5. Materiały źródłowe do badania

1.6. Układ książki

 

2. Społeczne i demograficzne przeobrażenia w państwach Europy Północnej i Południowej jako kontekst opieki nad ludźmi starszymi

2.1. Współczesne społeczeństwa w wybranych teoriach i koncepcjach społecznych

2.2. Populacyjne uwarunkowania opieki

2.2.1. Wielkość populacji i procesy migracyjne

2.2.2. Zaawansowanie procesu starzenia się społeczeństw

2.2.3. Przemiany form życia rodziny

2.2.4. Poziom zgonów i śmiertelności

2.2.5. Średnia długość życia kobiet i mężczyzn

 

3. Zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi w krajach północno- i południowoeuropejskich

3.1. Wskaźniki stanu zdrowia i niepełnosprawności

3.2. Zakres korzystania z różnych form opieki długoterminowej

3.3. Behawioralno-kulturowe koncepcje zdrowia a styl życia w Europie Północnej i Południowej

3.4. Materialistyczne podejście do zdrowia a nierówności społeczne i opieka zdrowotna w państwach północno- i południowoeuropejskich

3.4.1. Hiszpania

3.4.2. Włochy

3.4.3. Finlandia

3.5. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia a poczucie sensu życia w Europie Północnej i Południowej

 

4. Polityczny kontekst opieki nad ludźmi starszymi oraz kształtujące je czynniki na Północy i Południu Europy

(...)