Potyczki z codziennością

36,00 zł
0

Recenzowany tom jest kolejnym z cyklu publikacji zespołu badaczy związanych z istniejącymi do roku 2019 Studium Pracy Socjalnej i Zakładem Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Zespół pod kierunkiem prof. Kazimiery Wódz od początku lat 90. realizował szeroko zakrojone badania nad społecznymi i kulturowymi konsekwencjami transformacji województwa śląskiego. (...) W województwie śląskim procesy restrukturyzacji w szczególny sposób dotknęły społeczności związane od pokoleń z sektorem górniczym. Cechą tych społeczności jest wytworzona przez nie charakterystyczna, unikalna kultura zawodowa promieniująca na wiele sfer codziennego życia, m.in. relacje społeczne w obrębie społeczności, wzory życia rodzinnego, solidarności grupowej opartej na poczuciu wspólnoty losu i odrębności regionalnej, zaznaczonej szczególnie silnie w śląskiej części województwa. W badaniach, których wyniki przywoływane są szeroko w recenzowanej monografii podstawowa płaszczyzną analizy jest sposób przeżywania przez mieszkańców dzielnic i osiedli śląskich objętych badaniem – których historia jest wpisana i ściśle związana z rozwojem przemysłu ciężkiego – konsekwencji dokonujących się przemian strukturalnych i ich następstw w codziennych praktykach społecznych i kulturowych. (...) Cechą wyróżniającą recenzowaną publikację w porównaniu do innych, wcześniejszych prac zespołu prof. Kazimiery Wódz, jest moim zdaniem interesująca i udana próba aplikacyjnego zastosowania uzyskanych wyników pogłębionych badań terenowych, systematycznie prowadzonych w środowiskach dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji. Stały się one podstawą do budowania i realizacji działań praktycznych, z których najbardziej znaczącymi są włączenie mieszkańców w programy rewitalizacji najbardziej zaniedbanych obszarów poprzez działania aktywizujące, wykorzystujące elementy metody organizowania społeczności lokalnej.

(Z recenzji dr hab. Jolanty Grotowskiej-Leder, prof. SGGW)

Kategoria:

Autor: Kazimiera Wódz, Witold Mandrysz, Maciej Klimek

ISBN   978-83-8183-063-8
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  302
Rok wydania  2020

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Społeczny wymiar rezyliencji

1.1. Czym jest rezyliencja – ustalenia definicyjne, przegląd koncepcji i stanowisk

1.1.1. Resilience

1.1.2. Koncepcja Social Resilience

1.2. Społeczne problemy starych dzielnic miast

1.3. Polityka miejska, rewitalizacja i rezyliencja miejska w dzielnicach postindustrialnych

1.3.1. Polityka miejska

1.3.2. Rewitalizacja

1.3.3. Rewitalizacja a krajowa i europejska polityka miejska

1.3.4. Koncepcja rezyliencji miejskiej i jej praktyczny wymiar na przykładzie katowickiej dzielnicy Załęże

 

Rozdział 2. Od wspólnty do zindywidualizowanej koegzystencji. Społeczność osiedla robotniczego w sytuacji kryzysu na podstawie wyników badań projektu SPHERE

2.1. Krotki opis założeń projektu SPHERE

2.2. Od wspólnoty do zindywidualizowanej koegzystencji – wyniki badań terenowych

2.2.1. Kiedyś było lepiej! Kiedyś byli inni ludzie! Kiedyś...

2.2.2. Wspólnota vs. zbiorowisko rezydentów – jako efekt pauperyzacji

2.2.3. Wspólnotowe sposoby spędzania wolnego czasu vs. zindywidualizowane formy spędzania wolnego czasu

2.2.4. Możliwości konsumpcyjne jako wyznacznik pozycji społecznej

2.2.5. Wspólna przestrzeń, Wspólna odpowiedzialność vs. brak poczucia odpowiedzialności za przestrzeń zamieszkania

2.2.6. Wspólnota pracy vs. indywidualizacja pracy

2.2.7. Wspólnota przekonań religijnych vs. laicyzacja życia i wartości

2.2.8. Kultura dominująca (polska) vs. kultura mniejszościowa (śląska)

2.2.9. Konkluzje

2.3. Case Study: Osiedle patronackie – wywiad grupowy (SPHERE). Z historii osiedla – narracje mieszkanek Osiedla Kaufhaus

 

Rozdział 3. Badania nad strategiami zaradczymi gospodarstw domowych żyjących w biedzie

3.1. Zarys badań realizowanych w ramach projektu RESCuE

3.1.1. Założenia metodologiczne badań terenowych

3.1.2. Charakterystyka badanych społeczności

3.1.3. Społeczności miejskie

3.1.4. Społeczności wiejskie

3.1.5. Przebieg badań terenowych

3.1.6. Kryteria przyjęte przy dobieraniu próby badawczej do wywiadów swobodnych

3.1.7. Przebieg badań terenowych

3.1.8. Wywiady fotograficzne

3.2. Wspólnotowe wymiary i konteksty rezyliencji indywidualnej – wyniki badań terenowych projektu RESCuE

3.2.1. Ogólne wnioski z badań terenowych

3.2.2. Rodzaje aktywności zbiorowych i form stowarzyszeniowych, w które angażują się badane gospodarstwa domowe – z opinii respondentów

3.2.3. Organizacje o charakterze religijnym

3.2.4. Związki zawodowe jako źródło identyfikacji grupowej

3.2.5. Więzi narodowe, etniczne

3.2.6. Działalność charytatywna

3.2.7. Subkulturowe formy aktywności – grupy nieformalne, grupy hobbystyczne, komitety itp.

3.2.8. Obywatelstwo, polityka i zaangażowanie polityczne

3.2.9. Charakterystyka istniejących sieci społecznych

3.2.10. Rola sąsiedztwa jako społeczności w tworzeniu rezyliencji

3.2.11. Zaangażowanie społeczności w indywidualne i Wspólnotowe praktyki rezyliencji

3.2.12. Rezylientne i nierezylientne przypadki społeczności – próba konkluzji

3.3. Elementy rezyliencji w narracji respondentow

3.3.1. Wywiad biograficzny – wiejska społeczność Śląska (RESCuE)

3.3.2. Wywiad biograficzny wiejska – społeczność zagłębiowska (RESCuE)

 

Rozdział 4. Koncepcja społecznej rezyliencji a organizowanie społeczności lokalnej

4.1. Czym są współczesne społeczności lokalne?

4.2. Lokalność i jej podstawowe wymiary w kontekście organizowania społeczności lokalnej

4.3. Koncepcje kapitału społecznego i jego znaczenie w pracy ze społecznościami

4.3.1. Budowanie kapitału społecznego w pracy ze społecznościami. Podejście sieciowe

4.4. Organizowanie społeczności jako metoda pobudzania aktywności obywatelskiej i wpierania partycypacji mieszkańców 277

4.5. Partycypacja, dialog obywatelski, partnerstwo

4.5.1. Organizowanie społeczności a partycypacja publiczna – lokalne governance

Bibliografia