Profilaktyka i prewencja. Między zagrożeniem a bezpieczeństwem

23,00 zł
0

Wybrane zagadnienia

Nr 5 z serii Profesjonalny Pracownik socjalny

W pracy zawarłam podstawowe informacje z zakresu profilaktyki, prewencji i bezpieczeństwa. Poprzedziłam je podrozdziałami poświęconymi zmianie społecznej i jej traumie w społeczeństwie postkomunistycznym, sięgnęłam również do zagadnień związanych z funkcjonowaniem lokalnej społeczności. Taki rodzaj przedstawienia wynikał z potrzeby zaproponowania zagadnień związanych z profilaktyką w szerszym spojrzeniu, osadzenia jej w kontekście zmian zachodzących po 1989 roku.

Próbuję również znaleźć przyczyny niepowodzeń profilaktycznych, upatrując ich między innymi w kształtowaniu wizerunku organizacji zajmujących się bezpieczeństwem czy dialogiem ze społeczeństwem, ale także w samym społeczeństwie wchodzącym dopiero w poziom społeczeństwa obywatelskiego. Przyczyn jest zdecydowanie więcej, niemniej z konieczności przedstawienia głównego problemu – profilaktyki i prewencji – ograniczyłam je do minimum, którego pominąć nie sposób.

Tekst przeznaczony jest zarówno dla studentów pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, psychologii, którzy będą się tymi zagadnieniami zajmowali w przyszłej pracy zawodowej, jak i nauczycieli, pracowników służb, którzy z racji swojej pracy podejmują w praktyce działania profilaktyczne i prewencyjne.

 

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Jadwiga Mazur

ISBN   978-83-7164-670-6
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  104
Rok wydania  2012

Wstęp

1. Miejsce profilaktyki w społeczeństwie transformacji – w stronę społeczeństwa obywatelskiego

1.1. Zmiana społeczna

1.2. Trauma zmiany (zmiana na poziomie jednostkowym, grup społecznych i społeczeństwa)

1.3. Bezpieczeństwo – jako stan i oczekiwanie

1.3.1. Poczucie bezpieczeństwa

1.3.2. Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny

 

2. Profilaktyka i prewencja – jak jest, jak będzie

2.1. Pojęcie profilaktyki i prewencji w ujęciu teoretycznym

2.2. Profilaktyka w ujęciu prawnym

2.3. Rodzaje profilaktyk i prewencji

2.3.1. Profilaktyka pierwszorzędowa, drugorzędowa, trzeciorzędowa

2.3.2. Prewencja pierwotna, wtórna i tercjalna

2.3.3. Profilaktyka szkolna

2.3.4. Szkolny program profilaktyczny a wewnętrzne funkcje szkoły

2.3.5. O potrzebie budowy programów autorskich

2.3.6. Programy profilaktyczne a wychowanie prozdrowotne

2.4. Program profilaktyczny (budowa i ewaluacja)

 

3. Realizacja programów profilaktycznych i prewencyjnych przez wybrane organizacje. Smutna powinność i istotna potrzeba?

3.1. Profilaktyka alkoholowa

 

4. Budowa bezpieczeństwa w wymiarze kraju, regionu i lokalnej społeczności

4.1. Lokalna społeczność

4.1.1. Bezpieczne Miasto

4.2. Policja i community policing

 

5. Drogi i rozdroża kształtowania wizerunku bezpieczeństwa w organizacjach

5.1. Public relations bezpieczeństwa

5.2. Bezpieczeństwo jako produkt i jego opakowanie

5.3. Public relations – kreacje i autokreacje bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym

5.4. Do społeczeństwa wiedzy o bezpieczeństwie

Zamiast zakończenia

 

Aneks

Bibliografia