Rafinacja ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych metodą filtracji

24,00 zł
0

Jedną ze współczesnych, progresywnych metod, która może poprawić czystość metalurgiczną ciekłej stali bezpośrednio przed jego zakrzepnięciem, jest filtracja ciekłego metalu. W odniesieniu do metalurgii stali problem ten jest bardzo ważny zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy wzrastają wymagania dotyczące czystości, własności użytkowych i mechanicznych stali oraz wyrobów stalowych.

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów wykazano, że filtracja stali może być jedną z możliwych metod jej rafinacji z wtrąceń niemetalicznych i że skuteczność filtracji zależy także od stanu fizycznego wtrąceń niemetalicznych. Wyniki osiągnięte w ramach opracowywania niniejszej monografii Autor przedstawił w formie szerokiego spektrum informacji i danych, co można wykorzystać w optymalizacji procesu filtracji stali, a tym samym w zwiększaniu jej czystości i własności użytkowych.

 

Prof. Ing. Jiří Bažan, CSc. – VŠB Technická Univerzita Ostrava

 

Kategoria:

Autor: Krystian Janiszewski

ISBN   978-83-7164-736-9
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  136
Rok wydania  2012

Wykaz oznaczeń

 

1. Wprowadzenie

 

2. Charakterystyka osadowego odtleniania stali

2.1. Określenie zdolności odtleniającej odtleniaczy

2.2. Mechanizm osadowego odtleniania stali

2.3. Makrokinetyka osadowego odtleniania stali

2.4. Odtlenianie odtleniaczami kompleksowymi .

 

3. Wtrącenia niemetaliczne występujące w stali

3.1. Ogólna charakterystyka wtrąceń niemetalicznych 1

3.2. Pochodzenie wtrąceń niemetalicznych .

3.3. Odkształcalność wtrąceń podczas przeróbki plastycznej na gorąco .

3.4. Oddziaływanie wtrąceń niemetalicznych na własności mechaniczne stali

 

4. Metody rafinacji ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych

4.1. Oczyszczanie grawitacyjne

4.2. Przedmuchiwanie ciekłej stali argonem

4.3. Filtracja jako sposób oczyszczania stali z wtrąceń niemetalicznych

4.3.1. Wymagania stawiane filtrom ceramicznym .

4.3.2. Podział filtrów ceramicznych

4.3.3. Materiały ceramiczne do wytwarzania filtrów

 

5. Dotychczasowe wyniki filtracji ciekłej stali filtrami ceramicznymi

 

6. Cel i zakres badań

 

7. Warunek termodynamiczny adsorpcji ciekłych wtrąceń niemetalicznych przez powierzchnię filtra ceramicznego

7.1. Analiza wpływu warunków zwilżania, napięcia międzyfazowego QWN–CS i wymiarów wtrącenia niemetalicznego na wielkość zmiany swobodnej energii powierzchniowej G

 

8. Metodyka prowadzonych badań laboratoryjnych

8.1. Badania procesu filtracji ciekłej stali .

8.2. Badania zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi .

8.3. Badania identyfikacji wtrąceń niemetalicznych zaadsorbowanych na powierzchni filtracyjnej filtrów ceramicznych

8.4. Ocena skuteczności procesu filtracji

 

9. Wyniki badań procesu filtrowania ciekłej stali

 

10. Podsumowanie i wnioski

 

Literatura

 

Załącznik nr 1. Wyniki badania składu chemicznego ceramiki filtra metodą MAR

Załącznik nr 2. Wyniki badania granicy podziału zakrzepła stal-ceramika filtra