Teatry górnośląskiego pogranicza

40,00 zł
0

Kartki z historii teatrów Królewskiej Huty i Chorzowa 1869-1939

Książka jest próbą ukazania na przykładzie wybranego górnośląskiego ośrodka miejskiego, jak w świetle zachodzących przemian społeczno-politycznych zaspokajane były w warunkach pogranicza potrzeby teatralne zwłaszcza polskojęzycznych jego mieszkańców oraz jakim przemianom i przewartościowaniom one podlegały, poczynając od inicjatyw teatralnych Karola Miarki w XIX wieku, a na wielokrotnych próbach stworzenia w latach międzywojennych własnego zawodowego zespołu teatralnego kończąc. Inspiracją do podjęcia tego tematu był sprzeciw piszącego wobec pojawiających się współcześnie od czasu do czasu opinii o ateatralności społeczeństwa Górnego Śląska, a także wobec panującego dość powszechnie przeświadczenia o rzekomym braku jego teatralnych tradycji.

Ze Wstępu

 

 

 

Kategoria:

Autor: Andrzej Linert

ISBN   978-83-60781-72-2
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  324
Rok wydania  2015 

Praca została oparta na solidnej bazie materiałowej. Autor sumiennie i krytycznie wykorzystał dotychczasowy stan badań, przeprowadził szeroką kwerendę prasową, archiwalną i muzealną. Na tej podstawie przedstawił wszechstronną i bogatą, a równocześnie wyważoną charakterystykę życia teatralnego na pogranicznych terenach Górnego Śląska przed 1939 rokiem, zwracając uwagę na repertuar i wykonawców, tło narodowe i polityczne, administracyjne i obyczajowe, społeczne i religijne, wreszcie bytowe i finansowe.

Z recenzji prof. dr hab. Lidii Kuchtówny

 

Praca prof. Andrzeja Linerta wzorowo realizuje metodę pars pro toto. Opisana bowiem szczegółowo i z wielkim znawstwem historia przedstawień teatralnych w Królewskiej Hucie i Chorzowie daje jednocześnie obraz polskojęzycznej działalności teatralnej na całym Górnym Śląsku od połowy XIX wieku do 1939 roku. Praca ta uświadamia zarazem, na jakie trudności narażona była kulturalna, oświatowa, religijna i wreszcie teatralna działalność polskiej ludności pod administracją pruską. Przypomniany przez prof. Linerta fakt, iż szkolnictwo polskie powstało dopiero w 1922 roku (dotąd wyłącznie niemieckojęzyczne), wskazuje wyraźnie, że zadania, jakie stawiali sobie organizatorzy polskich przedstawień, miały nie tylko charakter artystyczny.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Na pograniczu pruskim (1869–1922)

 

Najstarsze widowiska Górnego Śląska

 

Pierwsze polskie przedstawienia na terenie miasta

 

Działalność teatralna Karola Miarki (1869–1884)

 

Kontynuacje

 

W latach plebiscytu i powstań śląskich (1919–1921)

 

 

Rozdział II. W granicach Królewskiej Huty (1922–1934)

 

Po zmianie granic

 

Budowa Domu Ludowego

 

Towarzystwo Przyjaciół Teatru Polskiego

 

Występy gościnne Teatru Polskiego z Katowic

 

Przedstawienia pozostałych teatrów zawodowych 

 

 

Rozdział III. Na scenie Domu Ludowego w Chorzowie
(1934–1939)

 

Eksploatacja i rozbudowa gmachu

 

Występy teatrów dramatycznych i artystów estrady

 

Wizyty teatrów operowych i koncerty muzyczne

 

Repertuarowe teatry niezawodowe

 

 

Rozdział IV. Zespoły niezawodowe (1922–1939)

 

W warunkach nowego pogranicza

 

Teatry stowarzyszeń i organizacji katolickich

 

Zespoły towarzystw muzycznych i śpiewaczych

 

Teatry młodzieży szkolnej

 

Teatry towarzystw społeczno-kulturalnych, organizacji politycznych, wojskowych i paramilitarnych

 

Występy gościnne

 

 

Zakończenie

 

Aneks

 

Bibliografia

 

Spis ilustracji

 

Indeks nazwisk

 

Summary