Umiastowienie obszaru Polski od XIII do XXI wieku

30,00 zł 40,00 zł
0

Interpretacja geograficzno-historyczna

 

Książka zgodnie z jej tytułem podejmuje zagadnienie rozwoju miast przede wszystkim w ujęciu dynamicznym. Podstawowym celem pracy jest analiza procesu dyfuzji miast na obszarze dzisiejszej Polski od XIII do początków XXI wieku oraz próba wyjaśnienia tego zjawiska na podstawie specyfiki zdefiniowanych układów funkcjonalno-lokalizacyjnych. Główny problem badawczy to ustalenie typologii genotypów funkcjonalnych istniejących sieci miast, w formie funkcjonalnych układów lokalizacyjnych.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Robert Krzysztofik

ISBN   978-83-7164-754-3
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  416
Rok wydania  2012

Wstęp
Wprowadzenie
Przedmiot badań
Cel pracy
Problem badawczy
Podstawowe tezy badawcze
Stan dotychczasowych badań
Metoda pracy
Rozwój sieci miast na obszarze Polski w ujęciu procesu dyfuzji
1. Pojęcie dyfuzji. Miasto jako podmiot dyfuzji
1.1. Wprowadzenie teoretyczne
1.2. Ustalenie liczby miast
1.3. Periodyzacja oraz regionalizacja obszaru badań
1.4. Genotypy funkcjonalne miast. Podwójna klasyfikacja
1.5. Koncepcja logistyczna dyfuzji innowacji
2. Dyfuzja miast w okresie średniowiecznym (1211-1500 r.)
2.1. Dyfuzja ośrodków o charakterze centralnym
2.2. Dyfuzja ośrodków o charakterze wyspecjalizowanym
2.3. Stan końcowy sieci miast w 1500 r.
3. Dyfuzja miast w epoce wczesnonowożytnej (1501-1800 r.)
3.1. Dyfuzja ośrodków o charakterze centralnym
3.2. Dyfuzja ośrodków o charakterze wyspecjalizowanym
3.3. Stan końcowy sieci miast w 1800 r.
4. Dyfuzja miast w okresie industrialnym (1801-1945 r.)
4.1. Dyfuzja ośrodków o charakterze centralnym
4.2. Dyfuzja ośrodków o charakterze wyspecjalizowanym
4.3. Stan końcowy sieci miast w 1945 r.
5. Dyfuzja miast w okresie powojennym (1946-1989 r.)
5.1. Dyfuzja ośrodków o charakterze centralnym
5.2. Dyfuzja ośrodków o charakterze wyspecjalizowanym
5.3. Stan końcowy sieci miast w 1989 r.
6. Rozwój sieci miast w okresie lat 1990-2008
7. Trwałość lokacji miejskich
8. Synteza procesu dyfuzji miast na obszarze Polski
Próba wyjaśnienia procesu umiastowienia obszaru Polski
1. Wprowadzenie teoretyczne
1.1. Układ funkcjonalno-lokalizacyjny. Typologia i zakres definicyjny
1.2. Funkcje miast i zasadność wyróżniania zagregowanych układów funk-cjonalno-lokalizacyjnych miast
1.3. Przegląd podstawowych teorii i modeli rozwoju oraz kształtowania zge-neralizowanych funkcjonalnie układów lokalizacyjnych
1.4. Układy lokalizacyjne a cykle rozwojowe na tle dyfuzji umiastowienia
2. Układy warunkowane siłami dośrodkowymi (układy ośrodków central-nych)
2.1. Teoria i jej odniesienia w literaturze
2.2. Specyfika wybranych układów lokalizacyjnych o charakterze centralnym na ziemiach polskich w średniowieczu
2.2.1. Układ lokalizacyjny ośrodków o charakterze centralnym w średnio-wiecznej Wielkopolsce
2.2.2. Układ lokalizacyjny ośrodków o charakterze centralnym w państwie zakonu krzyżackiego w XV wieku
3. Układy warunkowane siłami odśrodkowymi (układy ośrodków wyspecja-lizowanych)
3.1. Zarys teoretyczny
3.2. Genotypy funkcjonalne miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Rybnickiego Okręgu Węglowego
3.3. Ruda Śląska jako przykład miasta o funkcjach wyspecjalizowanych
3.3.1. Administracyjny aspekt rozwoju
3.3.2. Funkcjonalny aspekt rozwoju
3.3.3. Demograficzny aspekt rozwoju
3.3.4. Przestrzenny aspekt rozwoju
4. Układy warunkowane siłami dośrodkowymi i odśrodkowymi
4.1. Układ lokalizacyjny miast typu system-sieci
4.1.1. Zarys teorii
4.1.2. Układ lokalizacyjny miast typu system-sieci na ziemiach polskich w okresie wczesnonowożytnym
4.1.3. Typologia przestrzenno-rozwojowa układu lokalizacyjnego miast ty-pu system-sieci na ziemiach Polski
4.2. Układy lokalizacyjne miast-wrót
4.2.1. Teoria miast-wrót
4.2.2. Modele rozwojowe miast-wrót. Aspekt funkcjonalno-przestrzenny w odniesieniu do badanej czasoprzestrzeni ziem polskich
4.2.3. Znaczenie układów lokalizacyjnych miast-wrót w sieci osadniczej ziem polskich w ujęciu dynamiki historycznej
 
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel (Index of Tables)
Spis rycin (Index of Figures)
Summary