Cierpienie, starość, śmierć i rola sumienia w pracy pielęgniarki

35,00 zł
0

Autorzy i wydawca są przekonani, że książka może być adresowana do wszystkich, którym nie jest obojętne dobro osoby cierpiącej, umierającej, schorowanej, będącej w podeszłym wieku, a także do interesujących się problematyką hospicyjną oraz kwestiami związanymi z sumieniem i etosem pielęgniarskim.

Pierwszy rozdział książki przedstawia problematykę postaw społecznych wobec ludzi w podeszłym wieku, czasu określanego „jesienią życia”, który nieuchronnie zmierza ku późnej starości, a ostatecznie ku śmierci, najczęściej poprzedzonej chorobą i cierpieniem. [...] Treść drugiego rozdziału została skoncentrowana wokół problematyki cierpienia i śmierci, z zaakcentowaniem podejmowanych obecnie starań ze strony medycyny w celu zminimalizowania cierpienia i bólu. W tym kontekście pojawia się problem „uporczywej terapii” oraz rola opieki hospicyjnej jako alternatywy wobec współczesnych trendów proeutanastycznych. [...] Trzeci rozdział w szerokim zakresie koresponduje z dwoma poprzednimi. Autorka przedstawiła w nim tematykę śmierci z perspektywy funkcjonowania tego zjawiska w świadomości pielęgniarek. Zawarła w rozdziale także wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w grupie zawodowej pielęgniarek, ukazujące stopień wiedzy i zrozumienia w odniesieniu do śmierci jako procesu umierania. [...]

Ostatni rozdział obejmuje problematykę synejdezjologiczną. Autor przede wszystkim rekonstruuje naukę o sumieniu trzech współczesnych etyków (Ślipko, Styczeń, Szostek), aby wzorując się na ich dorobku synejdezjologicznym przedstawić własny opis sumienia; przedstawia także sposoby jego formowania. [...]

Ze Wstępu 

Kategoria:

Autor: Wiesław Szuta (red.)

ISBN   978-83-7164-719-2
Wymiary  145X205 mm
Liczba stron  204
Rok wydania  2012

W książce podjęto tematykę końca życia, poprzedzonego starością, naznaczoną w większości przypadków bólem, cierpieniem i samotnością. Wyjątek stanowi ostatni rozdział, który został poświęcony zagadnieniu sumienia. Publikacji nadano formę monografii o charakterze opisowo-empirycznym. Trzy pierwsze rozdziały łączą cechy pracy teoretycznej i badawczej. Autorki wykorzystały wyniki własnych badań sondażowych dotyczących problematyki kresu życia. Przedstawiły między innymi postawy pielęgniarek względem ludzi w podeszłym wieku, rolę pielęgniarki w opiece nad chorym w terminalnym okresie choroby, a także zasygnalizowały potrzebę intensywniejszego szkolenia pielęgniarek w zakresie opieki nad osobą starszą i umierającą. Ostatni rozdział ma natomiast charakter opisowy. Książka jest pozycją recenzowaną, wobec tego spełnia kryterium pozwalające wykorzystywać ją do dalszych opracowań naukowych.

[...]

SPIS TREŚCI
 

Wprowadzenie

 

I. Postawy społeczne względem osób starszych

1. Demografia

2. Starość a proces starzenia się

3. Postawy względem starości

4. Wsparcie społeczne

5. Badania własne

 

II. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym w terminalnym okresie choroby

1. Rys historyczny opieki nad cierpiącymi i umierającymi

2. Rola hospicjów w opiece nad ciężko chorymi

3. Eutanazja jako dylemat moralny

4. Uporczywa terapia jako problem współczesnej medycyny

5. Praca pielęgniarki z chorym umierającym

6. Badania własne

 

III. Śmierć i umieranie w świadomości pielęgniarki

1. Śmierć w kontekście filozoficzno-religijnym

2. Definicja śmierci

3. Reakcje psychologiczne umierającego

4. Świadomość śmierci i jej znaczenie w pracy pielęgniarek

5. Badania własne

 

IV. Sumienie w etosie pielęgniarskim

1. O etosie

2. O sumieniu

3. Podstawowe rodzaje sumień i ich formacja

4. Etyka pielęgniarska i wartość w niej sumienia

 

Aneksy