Elity ich miejsce i rola w społeczeństwie

35,00 zł
0

Wydanie V uzupełnione

(...) Zdecydowałem się na opracowanie nowego wydania, ponieważ kolejne, czyli piąte wydanie tej książki po sześciu latach, jakie upłynęły od poprzedniej edycji, umożliwia bardziej wnikliwe i krytyczne spojrzenie na podjęte w niej problemy z nieco innej perspektywy czasowej zmienionej postępującymi szybko przeobrażeniami świata. Wiadomo, że nawet stosunkowo krótki dystans czasowy umożliwia ponowne przemyślenie wcześniejszych spojrzeń na podjęte problemy oraz na ich ocenę, w której będą uwzględnione również poglądy innych autorów, jakie zostały opublikowane w ostatnich latach. Jestem też przekonany o tym, że nic nie jest tak dobre, aby nie mogło stać się lepszym w wyniku kolejnych korekt i uzupełnień. Do opracowania nowego wydania skłoniło mnie również to, że zainteresowanie elitami nie zmalało, a nawet wzrosło, na co wskazują zarówno polsko – jak i obcojęzyczne publikacje, które skłaniają do kolejnego przemyślenia określonych zjawisk i nie powinno się ich pomijać w nowym wydaniu.

Od Autora

Kategoria:

Autor: Janusz Sztumski

ISBN   978-83-8183-064-5
Wymiary  140x205 mm
Liczba stron  318
Rok wydania  2021

Od autora

Wstęp

Geneza elit i ich rozwój

Rozważania wstępne

Geneza terminu „elita”

Socjologiczne koncepcje elity

Próby klasyfikacji elit

Elity a struktura klasowo‑warstwowa

Krótki szkic rozwoju socjologicznych badań elit

 

Typy elit i ich specyfika

Określenie typów elit

Różnorodność elit

Czy elity są grupami „formalnymi”, czy „nieformalnymi”?

Zjawisko krążenia elit

 

Elity nowoczesnych społeczeństw

Określenie problematyki

Elity władzy

Elity władzy a klasa panująca

Elity władzy a elity biurokratyczne

Elity władzy a grupy opiniotwórcze i kulturotwórcze

Jawne i utajone elity

 

Kariera jako droga do elity

Co to jest kariera?

Od czego zależy awans?

Kariery zawodowe i ich uwarunkowania

Kariery polityczne

Próba określenia kariery politycznej

Typowe kariery polityczne

Uwarunkowania karier politycznych

Kariera jako promocja do elity

 

Elity w Polsce po 1944 roku

Krótki wstęp

Natura horret vacuum

Elity w państwie totalitarnym

Elity władzy w państwie postsocjalistycznym

 

Elity a demokracja

Wstępne rozważania wokół podjetej problematyki

Geneza demokracji i problemy związane z jej urzeczywistnieniem

Demokracja w czasach nowożytnych

Elitaryzm – egalitaryzm – demokracja

Czy rozwój elit we współczesnych społeczeństwach zagraża demokracji?

Demokracja a kapitalizm

Perspektywy rozwoju demokracji w Polsce

Bibliografia