Geometrie kultury według Rene Girarda

27,00 zł
0

Monografia podzielona jest na trzy rozdziały, wstęp oraz podsumowanie.

W przypadku rozdziału pierwszego jest to przedstawienie koncepcji mimesis w odniesieniu do Girardiańskiego trójkąta mimetycznego i konfliktogennych zachowań naśladowczych. Rozpoczynam od samej charakterystyki pojęcia mimetyzmu w złożonej terminologii Girarda, by następnie skomentować jego wizję funkcji mimetyczności i jej sposobu przejawiania się w psychospołecznej rzeczywistości, czym jest trójkąt mimetyczny...

Rozdział drugi został poświęcony problematyce mechanizmu kozła ofiarnego i zjawisku, którym jest kozioł ofiarny. Jest to tematyka pozornie najbardziej spopularyzowana w badaniach nad dorobkiem Girarda, lecz jednocześnie traktowana najbardziej pobieżnie przez większość krytyki...

W rozdziale trzecim, skupionym wokół antropologii teologicznej Girarda, prezentuję, wraz z komentarzem, nowatorstwo judeochrześcijańskiego monoteizmu w zakresie podejścia do ofiar i rytuałów ofiarniczych, ewolucję myśli Girarda związanej z postulowanym przez niego odczytaniem Ofiary Krzyża i bliskie związki tez Girarda z tzw. teologią dramatyczną w kontekście teologicznego namysłu nad rolą mimetyczności w relacji między boskością a podmiotem ludzkim...

Monografia kończy się podsumowaniem całości w odniesieniu do proponowanych w tytule zawikłanych „geometrii” kultury.

Z Wstępu

Kategoria:

Autor: Maria Korusiewicz

ISBN   978-83-7164-856-4
Wymiary  125x205 mm
Liczba stron  244
Rok wydania  2015 

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Trójkąt mimetyczny a pragnienie

Funkcje mimetyczności a trójkąt mimetyczny

Pragnienie mimetyczne Girarda i Platońska mimesis

O dalszych inspiracjach. Literatura, filozofia, psychoanaliza i inne

Uwagi końcowe

 

Rozdział II. Kozioł ofiarny a koło przemocy

Sacrum, przemoc i inspiracje freudowskie

Wokół kozła ofiarnego – stereotypy i znaki ofiarnicze

Narracje rytuału, narracje mitu

Uwagi końcowe

 

Rozdział III. Biblia i symetrie współczesności

Między nauką a religią

Girardiańskie czytanie Biblii

Konteksty teologii

Apokaliptyczne czytanie Clausewitza

Kryzys chrześcijaństwa i „jedność wszystkiego, co religijne”

Postsekularyzm i to, co archaiczne

Teoria mimetyczna a traktat „O wojnie”

Uwagi końcowe

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Indeks nazwisk