Wyrzuty gazów i skał

69,00 zł
0

Prognoza, kontrola, zwalczanie i ochrona załóg

 

Książka obejmuje problematykę szczególnie istotną dla bezpieczeństwa górników, czyli zagrożenia gazogeodynamiczne w górnictwie, przez które należy rozumieć gwałtowne oraz niekontrolowane wypływy gazów złożowych do wyrobisk górniczych i sieci przewietrzania kopalni, powodujące zakłócenia i zagrożenia wymykające się spod systemów kontrolnych i zabezpieczających.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Bolesław Kozłowski, Zdzisław Polak, Pavel Prokop

ISBN   978-83-7164-824-3
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  652
Rok wydania  2014 

1. Wprowadzenie

1.1. Uwagi ogólne
1.2. Pojęcia podstawowe

2. Podstawowe wiadomości o chemii węgla i gazów    oraz charakterystyka głównych czynników mających wpływ na zaistnienie wyrzutów gazu i skał

2.1. Występowanie gazów w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym
2.2. Podstawowe prawa gazowe
2.3. Niektóre zjawiska chemii fizycznej
2.4. Własności fizykochemiczne układu węgiel kamienny – gaz
2.5. Charakterystyka głównych czynników mających wpływ na zaistnienie wyrzutów gazów i skał

3. Zjawiska gazogeodynamiczne – hipotezy i modele

3.1. Rys historyczny, schematy i kontrowersje w poglądach na zjawisko wyrzutów gazów i skał
3.2. Hipotezy przyjmujące, że głównym czynnikiem powodującym wyrzut jest gaz
3.3. Hipotezy przyjmujące, że głównym czynnikiem powodującym wyrzut jest naprężenie górotworu
3.4. Hipotezy współczesne, przyjmujące wieloparametrowość czynników powodujących wyrzuty
3.5. Wybrane przykłady modeli wyrzutów gazów i skał

4. Zagrożenia wyrzutowe w górnictwie światowym

4.1. Informacje ogólne o wyrzutach w górnictwie światowym
4.2. Informacje ogólne o wyrzutach gazów i skał w wybranych krajach i zagłębiach górniczych
4.3. Uwagi końcowe

5. Zagrożenia wyrzutowe w dolnośląskim zagłębiu węglowym
5.1. Ogólna charakterystyka warunków górniczo – geologicznych i gazowych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
5.2. Ewidencja wyrzutów gazów i skał w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym
5.3. Uwagi końcowe

6. Największe wyrzuty gazów i skał, analiza katastrofalnych wyrzutów
6.1. Wprowadzenie
6.2. Największe wyrzuty gazów i skał w historii światowego górnictwa
6.3. Przykłady największych katastrof górniczych w górnictwie światowym, związanych z wyrzutami gazów i skał
6.4. Przykłady innych katastrofalnych wyrzutów w górnictwie światowym
6.5. Uwagi końcowe
6.6. Przykłady największych wyrzutów na terenie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
6.7. Przykłady innych wyrzutów gazów i skał
6.8. Przykłady katastrofalnych wyrzutów na terenie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
6.9. Uwagi końcowe

7. Zagrożenie wybuchami metanu i pyłu węglowego po wyrzutach gazów i skał
7.1. Wprowadzenie  .
7.2. Klasyfikacja zagrożeń metanowych z uwzględnieniem       czynnika wyrzutowego. Rys historyczny
7.3. Ośrodek wybuchowy po wyrzucie oraz inicjacje zapłonu
7.4. Specyfika zagrożenia wybuchami metanu przy wyrzutach gazów i skał
7.5. Przykłady katastrof górniczych związanych z wybuchami metanu i pyłu węglowego
7.6. Linie obrony

8. Projektowanie robót górniczych w warunkach zagrożenia    wyrzutami gazów i skał
8.1. Geologiczne rozpoznanie złoża zagrożonego wyrzutami gazów i skał
8.2. Zasady udostępniania złoża wyrobiskami głównymi
8.3. Zasady ogólne wykonywania rozcinki głównymi wyrobiskami korytarzowymi w szkielecie kamiennym
8.4. Ogólne zasady udostępniania pokładów węgla wyrobiskami korytarzowymi
8.5. Zasady prowadzenia robót przygotowawczych
8.6. Projektowanie robót eksploatacyjnych
8.7. Odgazowanie

9. Prognozowanie zagrożeń wyrzutowych w górnictwie
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Etapy prognozowania zagrożeń wyrzutowych
9.3. Prognozowanie zagrożeń wyrzutowych w górnictwie rud i soli
9.4. Uwagi końcowe dotyczące prognozowania

10. Zwalczanie zagrożeń wyrzutowych w górnictwie

10.1. Uwagi ogólne
10.2. Zwalczanie zagrożeń wyrzutowych w górnictwie polskim
10.3. Zwalczanie zagrożeń wyrzutowych w górnictwie b. ZSRR
10.4. Zwalczanie zagrożeń wyrzutowych w górnictwie niemieckim

10.5. Zwalczanie zagrożeń wyrzutowych w innych górnictwach węglowych
10.6. Zwalczanie zagrożeń wyrzutowych w górnictwie rud i soli
10.7. Wnioski końcowe

11. Ochrona załóg górniczych, zatrudnionych w warunkach     zagrożenia wyrzutami gazów i skał

11.1. Zagrożenie spowodowane niespodziewanymi wyrzutami gazów i skal,    dla załóg górniczych
11.2. Indywidualne wyposażenie górników w sprzęt ochrony osobistej
11.3. Zabezpieczenia systemowe załóg górniczych
11.4. Organizacja akcji ratowniczej
11.5. Wnioski końcowe

12. Kierunki perspektywicznych działań

12.1. Uwagi ogólne
12.2. Ocena skuteczności aktualnych metod prognozy przeciwwyrzutowej
12.3. Propozycja zmian w zakresie obowiązujących aktów prawnych, związanych z prowadzeniem ruchu w warunkach zagrożenia wyrzutowego kopalń dolnośląskich
12.4. Podsumowanie proponowanych zamian
12.5. Kierunki dalszych badań

13. Prognoza i profilaktyka

13.1. Rozwój metod prognozowych
13.1. Rozwój metod profilaktyki

14. Wymagania dla urządzeń elektrycznych, pilnowania stanu izolacyjnego oraz zabezpieczenia i wyłączania urządzeń elektrycznych

14.1. Pozwolenie na elektryfikację
14.2. Kable – łączenie i naprawy