Jednostki języka w systemie i tekście

40,00 zł
0

Oddajemy do rąk czytelników, zainteresowanych problematyką językoznawczą, piąty tom wydawanej cyklicznie monografii wieloautorskiej Jednostki języka w systemie i w tekście, w której lingwiści krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych prezentują wyniki badań dotyczące z jednej strony zjawisk historycznych, z drugiej zaś stanu współczesnych języków słowiańskich i niesłowiańskich
(niemieckiego, ormiańskiego). Wzorem lat ubiegłych składające się na monografię artykuły charakteryzują się dużą różnorodnością tematyczną i metodolo- giczną. Oprócz analiz czerpiących z tradycji strukturalistycznej zaprezentowano również takie, w których zjawiska językowe zostały opisane z perspektywy socjolingwistycznej, kognitywistycznej czy mediolingwistycznej.

Główny przedmiot zainteresowania autorów stanowi opis jednostek języka polskiego, rosyjskiego, czeskiego, słowackiego, niemieckiego i ormiańskiego. Poruszane w poszczególnych rozdziałach zagadnienia rozpatrywane są w planie jednego języka oraz w ujęciu konfrontatywnym (polsko-rosyjskim, polsko-słowackim, czesko-rosyjskim). Jednostki językowe badane są i opisywane nie tylko jako elementy systemu, lecz także jako komponenty zróżnicowanych gatunkowo tekstów dawnych i współczesnych, w tym tekstów specjalistycznych.
W większości opracowań na plan pierwszy wysuwają się kwestie związane z obecnym stanem opisywanych języków, relacje między językami, związki języka z myśleniem i zachowaniem człowieka, szeroko rozumianą kulturą oraz zmieniającą się rzeczywistością pozajęzykową. Prezentowane badania kontrastywne pozwalają dostrzec nowe zjawiska, które wymagają uwzględnienia i opisu w powstających słownikach jednojęzycznych czy przekładowych oraz określić tendencje rozwojowe poszczególnych języków. Mogą również one stanowić inspirujący materiał dla osób zajmujących się przekładem oraz nauczaniem języków obcych.

Kategoria:

Autor: Pod redakcją Andrzeja Charciarka, Anny Zych i Gabrieli Wilk

ISBN   978-83-8183-171-0 
Wymiary 170x240
Liczba stron 244
Rok wydania  2023

Słowo wstępne 

Z ZAGADNIEŃ DYSKURSU SPECJALISTYCZNEGO

EWA BIAŁEK
„Swoje” i „obce” w dyskursach specjalistycznych
(na materiale języka polskiego i rosyjskiego) 
ANNA PETRÍKOVÁ
Концепт «Дух» в религиозном дискурсе
словацкого священника Любомира Петричко 
MAŁGORZATA RUSAK
Metafora w polskim dyskursie muzykologicznym 
JĘZYK W ASPEKCIE SPOŁECZNYM, POLITYCZNYM I KULTUROWYM
IRENA BOGOCZOVÁ
Przynależność językowa a narodowa (na przykładzie trzech wspólnot
z pogranicza polsko-słowacko-czeskiego) 
ALEKSANDER BOGUSZ
Obraz kryzysu uchodźczego w 2022 roku
(porównanie polsko-rosyjskie) 
PIOTR CZERWIŃSKI
Предел беспредела согласно народной традиции
(на примере известного сказочного сюжета) 
DANUTA PYTEL-PANDE
Kilka uwag na temat strachu w języku polskim i rosyjskim 

MACIEJ PŁAWSKI, MARCELI PŁAWSKI
Dystans społeczny, social dinstancing a soziale Distanzierung —
o językowych „powikłaniach” pandemii COVID-19 
JADWIGA TARSA
Prawo Poego w dyskusjach internetowych 
WPŁYWY JĘZYKOWE DAWNIEJ I DZIŚ

VIKTAR KORBUT
Беларусь, Беларусь и Литва и производные понятия на страницах
первых белорусскоязычных газет 
ELENA KORIAKOWCEWA
Морфемизация и гибридное словопроизводство в эпоху
«глобанглизации» (русские, польские и чешские неодериваты) 
GRAIR MAGAKIAN
Kilka zapożyczeń niepewnego pochodzenia u Ormian polskich 
ANNA NAWROTEK
Wpływ wojny na (w) Ukrainie na transformację języka polskiego 
ZDEŇKA VYCHODILOVÁ
Чешский, немецкий и русский языки в свете типологического
и этимологического сопоставления 

Z ZAGADNIEŃ LINGWOKULTUROLOGII I LEKSYKOGRAFII

HALINA GADOMSKA
Oсобенности лингвокультурологического описания православных
эортонимов в русско-польских словарях 
MARIOLA SZYMCZAK-ROZLACH
Augmentatywa w leksykografii polskiej i słowackiej 
GRAMATYKA I LEKSYKA W GLOTTODYDAKTYCE

ZDENKA NEDOMOVÁ
Проблемы в обучении функциональной грамматике русского языка
в чешской среде 
LUKÁŠ PLESNÍK
Словообразовательный потенциал лексемы интернет
в русско-чешском сопоставительном плане