Przestrzenie przekładu 7

40,00 zł
0

Monografia, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować, to siód-
my już tom będący efektem corocznego spotkania badaczy i praktyków prze-
kładu, które organizujemy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podob-
nie jak poprzednio głos w dyskusji zabrali przekładoznawcy reprezentujący
różne dyscypliny, różne języki, a także różne podejścia metodologiczne.
Tom otwiera artykuł Ewy Białek, która podejmuje zagadnienie kreatywno-
ści w tłumaczeniu i kreatywności tłumacza w ogóle. Jest to problem niezwy-
kle istotny, bowiem konieczność twórczego podejścia do zadań translator-
skich wpisana jest chyba w każdy rodzaj przekładu. Katarzyna Kruk-Junger
próbuje z kolei odpowiedzieć na pytanie, czym jest profesjonalizm w pracy
tłumacza, prezentując przegląd stanowisk poświęconych temu zagadnieniu
oraz konfrontując kwestie etyczne z szeroko rozumianą praktyką zawodową.
W części poświęconej problemom przekładu artystycznego autorzy oma-
wiają zagadnienia szczegółowe. Aleksandra Budrewicz przedstawia przemy-
ślenia dotyczące recepcji twórczości wiktoriańskiej poetki Christiny Rossetti
w Polsce, Mirosława Buchholtz omawia natomiast problem zależności po-
między literaturą a władzą na podstawie trzech polskich przekładów naj-
bardziej chyba znanego dzieła Henry’ego Jamesa — The Turn of the Screw.
Analiza tego utworu w aspekcie przekładowym pozwala mówić o władzy nie
tylko w kontekście autora, który kreuje fabułę, ale też tłumaczy, którzy po-
przez swoje decyzje translatorskie przejmują władzę nad tekstem. Osman
Fırat Baş komentuje turecki przekład Ferdydurke, wykonany po raz pierw-
szy bezpośrednio z języka polskiego. Sofiia Kamalova zajęła się problemem
Od redaktorekprzekładu leksyki podstandardowej w powieści Laur Jewgenija Wodołazki-
na, a Darina Antoniakowa analizuje problemy przekładu na język słowacki
nienotowanych w słownikach rosyjskich jednostek frazeologicznych wyeks-
cerpowanych z literatury pięknej.
W odrębnej grupie znalazły się dwa artykuły badaczy zajmujących się
przekładem scenicznym. Maciej Małek dzieli się spostrzeżeniami dotyczą-
cymi zjawiska intertekstualności w dramacie Swietłany Pietrijczuk Финист
ясный сокол i jego polskim tłumaczeniu swojego autorstwa, a Renata Nizio-
łek zestawia dwa polskie przekłady Szkoły żon Moliera — Tadeusza Boya-
-Żeleńskiego i Bohdana Korzeniewskiego, zwracając uwagę na odmienne
strategie przyjęte przez tłumaczy.
Część poświęconą problemom przekładu specjalistycznego otwiera arty-
kuł Lubomira Hampla, który omawia specyfikę przekładu m.in. nazw pta-
ków w Piśmie Świętym. Tym razem przedmiotem badań stały się hebrajskie
ptaki ofiarne. Zupełnie inną tematykę podejmuje Marek Chowaniec, którego
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół języka prawnego i praw-
niczego. W artykule prezentowanym w niniejszym tomie badacz przybliża
problemy przekładu nazw etapów procesu karnego z języka słowackiego na
rosyjski. Jelena Chawkina omawia zagadnienia przekładu jednostek leksy-
kalnych wyrażających przemoc, konfrontując wybrane jednostki w trzech
językach – angielskim, ukraińskim i rosyjskim, zaś Krystsina Artamonava
przedstawia wyniki swoich badań dotyczących przekładu nazw własnych
w przewodnikach turystycznych.
Tom zamykają artykuły poświęcone dydaktyce przekładu. Małgorzata
Kalita referuje zagadnienia związane z kształceniem tłumaczy w zakresie
języka prawnego i prawniczego, Jelena Jegorowa zaś analizuje zagadnienie
wielowyrazowych jednostek języka w konfrontacji polsko-rosyjskiej.
Prace zamieszczone w prezentowanym tomie odzwierciedlają tylko nie-
wielką cześć dyskusji, która miała miejsce podczas naszego ostatniego spo-
tkania, niemniej każde przedstawione tu stanowisko można traktować jako
zaproszenie do kontynuowania wymiany myśli i spojrzenia na omówione tu
problemy z własnej perspektywy badawczej.
Jolanta Lubocha-Kruglik
Oksana Małysa
Gabriela Wilk
Anna Paszkowska

Kategoria:

Autor: pod redakcją JOLANTY LUBOCHY-KRUGLIK OKSANY MAŁYSY GABRIELI WILK ANNY PASZKOWSKIEJ

ISBN   978-83-8183-170-3
Wymiary 170x210
Liczba stron  198
Rok wydania  2023

Od redaktorek 
ZAGADNIENIA OGÓLNE
EWA BIAŁEK
O kreatywności tłumacza raz jeszcze, o transkreacji po raz pierwszy 
KATARZYNA KRUK-JUNGER
Czym jest profesjonalizm w pracy tłumacza? Etyka vs. praktyka zawodowa 
PRZEKŁAD ARTYSTYCZNY
ALEKSANDRA BUDREWICZ
The Polish reception of Christina Rossetti 
MIROSŁAWA BUCHHOLTZ
Literatura i władza:
trzy polskie przekłady The Turn of the Screw (1898) Henry’ego Jamesa 
OSMAN FIRAT BAŞ
Tłumacz i Ferdydurke 
СОФИЯ КАМАЛОВА
Просторечная лексика в романе Евгения Водолазкина Лавр
и его переводе на польский язык 
ДАРИНА АНТОНЯКОВА
Речевая фразеология и проблемы её перевода на словацкий язык 
PRZEKŁAD SCENICZNY
MACIEJ MAŁEK
O praktyce przekładu scenicznego. Przekład intertekstualności w dramacie
Swietłany Pietrijczuk Финист ясный чокол 
RENATA NIZIOŁEK
Pojedynek na słowa: Molierowska Szkoła żon w przekładach
Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Bohdana Korzeniewskiego 
PRZEKŁAD SPECJALISTYCZNY
LUBOMÍR HAMPL
Hebrajskie ptaki ofiarne w czeskich i polskich przekładach Pisma Świętego 
МАРЕК ХОВАНЕЦ
О переводе названий судебных стадий уголовного процесса
(словацко-русское сопоставление) 
ЕЛЕНА ХАВКИНА
Лексика виолентности в переводческом аспекте
(на материале английского, украинского и русского языков) 
КРИСТИНА АРТАМОНОВА
О проблеме перевода имён собственных
(на материале туристических путеводителей) 
DYDAKTYKA PRZEKŁADU
ЕЛЕНА ЕГОРОВА
Сверхсловные языковые единицы в дидактике перевода 
MAŁGORZATA KALITA
Czeski język prawny i prawniczy —
wybrane zagadnienia związane z przekładem i kształceniem tłumaczy