Miernictwo górnicze

30,00 zł
0

Książka stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla uczniów techników kształcących się w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Znajdują się w niej treści z zakresu miernictwa górniczego przewidziane w podstawie programowej dla tego zawodu.

W pracy opisano kolejno następujące zagadnienia: historię rozwoju geodezji, podstawy prawne miernictwa górniczego, sposoby prowadzenia podstawowych pomiarów geodezyjnych na powierzchni i pod ziemią kopalni z wykorzystaniem tradycyjnego oraz nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, pomiary orientacyjne kopalń, prace geodezyjne przy prowadzeniu wyrobisk na zbicie, zdjęcia geologiczne, sposoby obliczania powierzchni i objętości oraz podstawowe wiadomości dotyczące map numerycznych w geodezji górniczej. Powyższe zagadnienia ilustrują fotografie i rysunki ułatwiające zrozumienie poszczególnych tematów. Do książki dołączono wybrane znaki umowne stosowane na mapach górniczych.

Kategoria:

Autor: Czesław Zając

ISBN   978-83-7164-731-4
Wymiary  160x225 mm
Liczba stron  176
Rok wydania  2012 

Wstęp

 

1. Wiadomości ogólne

1.1. Wprowadzenie

1.2. Rys historyczny geodezji

1.3. Podstawy prawne miernictwa górniczego

 

2. Podstawowe wiadomości o pomiarach

2.1. Kształt Ziemi

2.2. Współrzędne geograficzne i geodezyjne

2.3. Jednostki miar

2.4. Skale

2.5. Ogólne zasady wykonywania pomiarów w terenie

2.5.1. Zasada kontroli pomiaru

2.5.2. Zasada przechodzenia „od ogółu do szczegółu”

2.6. Wykonywanie pomiarów – pojęcia podstawowe

2.7. Mapy – wiadomości ogólne

2.7.1. Wprowadzenie

2.7.2. Znaki umowne

2.7.3. Rodzaje map

2.7.4. Rodzaje map górniczych

 

3. Pomiary liniowe

3.1. Stabilizacja punktów w terenie

3.2. Tyczenie linii w terenie

3.3. Pomiar długości

3.3.1. Przyrządy do bezpośredniego pomiaru długości

3.3.2. Błędy przyrządów do pomiaru długości

3.3.3. Pomiar długości taśmami stalowymi

3.3.4. Pośredni pomiar długości z zastosowaniem konstrukcji

geometrycznych

3.3.5. Pośredni pomiar długości z zastosowaniem metod elektronicznych

3.3.6. Pomiar długości w kopalniach podziemnych

3.4. Węgielnice – wyznaczanie kątów prostych

3.4.1. Wyznaczanie kąta 90° za pomocą taśmy

3.4.2. Wyznaczanie kąta 90° za pomocą węgielnicy

 

4. Pomiary sytuacyjne

4.1. Metody bezpośrednich pomiarów szczegółów terenowych

4.1.1. Metoda domiarów prostokątnych

4.1.2. Metoda przedłużeń konturów sytuacyjnych

4.1.3. Metoda biegunowa

4.2. Metody pośrednich pomiarów szczegółów terenowych

4.3. Pomiary szczegółów w podziemnych wyrobiskach górniczych

 

5. Pomiary kątów

5.1. Budowa teodolitu optycznego

5.2. Teodolity elektroniczne oraz tachimetry

5.3. Ustawianie teodolitu na statywie

5.4. Teodolity stosowane w górnictwie

5.5. Przygotowanie teodolitu do pomiaru

5.6. Pomiar kąta poziomego

5.6.1. Pomiar metodą pojedynczego kąta poziomego

5.6.2. Pomiar kątów metodą kierunkową

5.6.3. Pomiar kąta metodą repetycyjną

5.7. Pomiar kąta pionowego

6. Ciągi poligonowe

6.1. Rodzaje ciągów poligonowych

6.2. Układy współrzędnych

6.2.1. Współrzędne biegunowe

6.2.2. Azymut magnetyczny i geograficzny

6.2.3. Układ współrzędnych prostokątnych

6.2.4. Transformacje między układami współrzędnych

6.3. Rachunek współrzędnych

6.3.1. Obliczenie azymutów boków następnych

6.3.2. Współrzędne prostokątne

6.4. Zakładanie ciągów poligonowych na powierzchni

6.5. Zakładanie ciągów poligonowych w podziemnych wyrobiskach górniczych

6.6. Pomiar teodolitem wiszącym

6.7. Wyznaczanie i nadawanie kierunku prowadzonego wyrobiska

 

7. Pomiary wysokościowe

7.1. Rodzaje pomiarów wysokościowych

7.2. Niwelacja geometryczna

7.2.1. Niwelator

7.2.2. Łaty niwelacyjne

7.2.3. Punkty niwelacyjne

7.2.4. Metody niwelacji geometrycznej

7.3. Niwelacja trygonometryczna

7.4. Pomiary rzeźby terenu

7.5. Przepisy prawne dotyczące osnowy wysokościowej w kopalniach

7.6. Profile podłużne i poprzeczne wyrobisk górniczych

7.7. Wyznaczanie i nadawanie spadków wyrobiskom górniczym

7.7.1. Nadawanie spadku przy pomocy niwelatora

 

8. Pomiary orientacyjne kopalń

8.1. Orientacja pozioma kopalń podziemnych

8.1.1. Orientacja przez jeden szyb

8.1.2. Orientacja przez dwa szyby

8.1.3. Wyznaczanie azymutów przy pomocy girokompasów

8.2. Orientacja wysokościowa kopalń podziemnych

 

9. Prace geodezyjne przy prowadzeniu wyrobisk na zbicie

9.1. Przebitka realizowana w płaszczyźnie poziomej

9.2. Przebitki realizowane w przestrzeni

9.3. Wyznaczanie i nadawanie kierunków oraz spadków wyrobiskom

 

10. Zdjęcia geologiczne

10.1. Cechy charakterystyczne pokładu

10.2. Pomiar rozciągłości i nachylenia pokładu