Niezwykła codzienność

30,00 zł 35,00 zł
0

O pisarstwie Kornela Filipowicza

Postawa pisarska Filipowicza pozostaje w dystansie do głównego nurtu literatury polskiej, konstytuując niejako osobny obszar artystycznej aktywności, słabo zorientowany na ideowy, doktrynalny dyskurs, programowe założenia, a koncentrujący się bezpośrednio na ludzkiej egzystencji, życiu w realnych, historycznych przejawach, usuwający w cień poglądy własne, uwypuklający uniwersalny wymiar egzystencji i jej niepokojącą, trudną do wypowiedzenia, wykraczającą poza treść i przedmiot poznania resztę. Zatem codzienność, przejmująca i zwykła zarazem, stała się w tym pisarstwie dominantą nadrzędną i konsekwentnie zrealizowaną w różnych formach i ujęciach twórczych, a wszystko po to, by spróbować zbliżyć się do niewypowiedzianego transcendentalnego obszaru, którego obecność przeczuwał i starał się opisywać.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Wojciech Lipowski

ISBN   978-83-8183-039-3
Wymiary   145x205 mm
Liczba stron  302
Rok wydania  2020

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

R o z d z i a ł I

Tr z y m i a s t a

Cieszyn Filipowicza

Kim byliśmy?

UJ mojej młodości

Nauka czytania i pisania

Debiut i problematyka wczesnych utworów prozatorskich

W redakcji „Naszego Wyrazu”

 

R o z d z i a ł I I

Wo j n a

Początek okupacji

Księgarnia Łobzowska 6

Biblioteka Poetycka Krakowa

Pierwszy tom poezji

Czego nie odebrano

 

R o z d z i a ł I I I

W p e r s p e k t y w i e k r a j o b r a z u

Krajobraz niewzruszony

Pierwsza nagroda literacka

Twórczość dziennikarska. Lata 50.

Nauka o ziemi ojczystej. Dwie powieści

Studium charakterów

Koniec lat 50.

Niepokój młodego serca

Próby stabilizacji: Po burzy

Wśród skrajności: Ciemność i światło

Nieobecna wartość: Biały ptak

 

R o z d z i a ł I V

Mi k r o p o w i e ś c i — p i ę ć p o d e j ś ć p o z n a w c z y c h

Obrazki z podroży

Sprawy prywatne i oficjalne

Między opowiadaniem a powieścią

S p i s t r e ś c i

Natura jako możliwość: Mój przyjaciel i ryby

Wstrząs moralny: rok 1968

 

R o z d z i a ł V

N i e z w y k ł a c o d z i e n n o ś ć

Lata 70.

Niezwykła codzienność — próba uogólnienia. Opowiadania wybrane z lat 70. i 80.

Pisanie? Trzeba sobie otworzyć jakieś mało używane albo nowe drzwi na świat — i wejść

Cała moja twórczość to próba opisania i interpretacji — czego?

Porzucanie przedmiotów, zaniedbywanie obowiązków wobec nich...

„Co jest w człowieku?”

Notatki na marginesie

Poetyckie obowiązki

Powrót. Opowiadanie odnalezione

Ostatnie lata życia

 

R o z d z i a ł V I

„ R e f l e k s y n a p o w i e r z c h n i k l o s z a ”. D r a m a t u r g i a f i l m o w a , t e a t r a l n a , t e l e w i z y j n a i r a d i o w a K o r n e l a F i l i p o w i c z a

Zakończenie

Archiwum literackie Kornela Filipowicza

Bibliografia tekstów Kornela Filipowicza

Proza (układ chronologiczny)

Wiersze

Scenariusze (układ alfabetyczny)

Notatniki, wspomnienia

Artykuły prasowe, reportaż, esej, wypowiedzi

Wywiady — wybór (układ chronologiczny)

Wybrane antologie i zbiory zaw. utwory autora (układ chronologiczny)

Inne

Bibliografia przedmiotowa

Wybrane recenzje i omówienia utworów

Wybrane publikacje krytycznoliterackie i naukowe dot. twórczości pisarza

Inne (układ chronologiczny)

Wybrane utwory poetyckie poświęcone autorowi

Adaptacje radiowe i telewizyjne utworów Filipowicza

Indeks osób

Fotografie