Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na przykładzie gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

25,00 zł
0

Praca dr. Dariusza Krawczyka, oprócz niewątpliwych walorów naukowych, pozwalających na zdiagnozowanie stanu faktycznego prasy samorządowej na wybranym obszarze, dających również perspektywę dalszych badań (na przykład nad odbiorem komunikowania samorządowego na tym terenie), może być również użyteczna dla praktyków komunikacji lokalnej – jako podręcznik zawierający najważniejszą wiedzę teoretyczną. ale przede wszystkim swego rodzaju poradnik dla wydawców prasy samorządowej.

 

Z recenzji dr hab. Patrycji Szostok-Nowackiej

 

Kategoria:

Autor: Dariusz Krawczyk

ISBN   978-83-8183-035-5
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  214
Rok wydania  2020

Polityka – zarówno na szczeblu międzynarodowym, krajowym, jak i lokalnym – jest w ostatnim czasie w Polsce przedmiotem ożywionych dyskusji – prowadzonych zarówno w przestrzeni medialnej, jak i w gabinetach polityków oraz pomiędzy samymi uczonymi i pracownikami uczelni. Ścierają się różne wizje modeli funkcjonowania państwa, a jedną z aren sporu jest jego funkcjonowanie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Spory te toczą się na różnych poziomach, ale główną ich płaszczyzną stają się media masowe. Żyjemy bowiem w czasach, w których media są obecne w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Coraz więcej dziedzin naszego życia: nasza praca, czas wolny, polityka, działalność organizacji, gospodarka i wiele innych części kultury i społeczeństwa coraz bardziej opiera się na komunikacji medialnej i wykorzystuje ją. Jest to swoiste „nasycenie mediami” naszej rzeczywistości. Aby uchwycić pełne znaczenie i sens tego zjawiska, proponuje się koncepcję mediatyzacji. Jednym z jej obszarów jest bez wątpienia mediatyzacja polityki. która przybiera różne formy i można ją rozpatrywać w wielu aspektach.

 

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. nadzw.

Wstęp

 

1. Komunikowanie lokalne

1.1. Zarys lokalnej komunikacji medialnej

1.2. Czynniki wpływające na funkcjonowanie regionalnego i lokalnego rynku mediów

 

2. Samorząd terytorialny. Pojęcia i zakres działalności

2.1. Reaktywacja i reformy samorządu terytorialnego w Polsce

2.2. Autonomia finansowa, samodzielność i odpowiedzialność samorządu za rozwój lokalny

2.3. Rola i postrzeganie samorządności

 

3. Komunikowanie publiczne samorządów

3.1. Narzędzia komunikacyjne samorządów

3.2. Wybrane narzędzia komunikacyjne samorządów

3.2.1. Zapewnienie dostępu do informacji publicznej

3.2.2. Sieć internetowa w świadczeniu usług administracji terenowej

3.2.3. Komunikacja społeczna samorządów z zastosowaniem mass mediów

 

4. Uwarunkowania działań komunikacyjnych samorządu

4.1. Strategia informacyjna samorządu

4.2. Prasa samorządowa. Zarys stanu faktycznego

4.3. Kontrowersje wokół wydawania prasy samorządowej

4.4. Propozycje likwidacji prasy samorządowej

4.5. Niejednoznaczne stanowiska organów nadzoru wobec zasad wydawania prasy samorządowej

4.6. Wydawanie gazet samorządowych w obowiązującym stanie prawnym

 

5. Prasa samorządowa w polityce informacyjnej administracji terenowej. Badanie medioznawcze

5.1. Obszar badawczy. Rys historyczny

5.2. Funkcjonowanie rynku prasy samorządowej. Weryfikacja hipotez badawczych na podstawie analizy czasopism ukazujących się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

5.2.1. Periodyczność

5.2.2. Upowszechnianie reklam

5.2.3. Nakład

5.2.4. Zasięg społeczny

5.2.5. Kompozycja graficzna

 

6. Postrzeganie prasy samorządowej przez zarządzających samorządem

6.1. Uzasadnienie braku formalnego związku administracji terenowej z gazetą lokalną

6.2. Walory pośredniej formy przygotowywania gazety samorządowej

6.3. Atuty czasopisma wydawanego bezpośrednio przez urząd miejski

 

7. Propozycja usprawnienia wydawania gazet samorządowych stanowiących element zarządzania polityką informacyjną gminy

7.1. Uniwersalność przyjętych założeń

7.2. Działalność wydawnicza samorządu

7.2.1. Określenie wydawcy

7.3. Wypełnianie funkcji kontrolnej wobec władz samorządowych

7.4. Formuła kolportażu i odpłatności

7.5. Zespół redakcyjny gazety samorządowej

7.6. Zróżnicowanie upowszechnianych materiałów informacyjnych

7.7. Publikowanie treści reklamowych

7.8. Odbiorcy prasy samorządowej

7.9. Relacje wydawcy gazety samorządowej z prasą komercyjną

 

8. Przewidywany kierunek przekształceń w polityce informacyjnej samorządu

 

Zakończenie

 

Aneks

 

Wybrane przykłady kompozycji graficznej periodyków samorządowych ukazujących się na badanym obszarze

 

Bibliografia

 

Indeks osób

 

Spis wykresów i tabel