Starość w drodze...

30,00 zł
0

Upowszechnianie wiedzy i kultury gerontologicznej jest zadaniem niezmiernie trudnym, wymagającym nie tyle środków, co determinacji, profesjonalizmu, zaangażowania i czasu oraz edukacji. Wymaga interdyscyplinarnych inicjatyw eksploracyjnych i ponadresortowych działań nakierowanych na obalanie negatywnych stereotypów, na wzmacnianie kapitału społecznego i racjonalne gospodarowanie potencjałem tkwiącym w coraz liczniejszej populacji osób starszych. Wymusza powstawanie i rozwój nowych subdyscyplin gerontologii, wzmacniając zapotrzebowanie na nową wiedzę o ostatniej fazie życia, o randze aksjologii, epistemologii oraz znaczeniu, granicach sfery sacrum i profanum w ludzkiej egzystencji. […] Pod względem merytorycznym [recenzowana] praca dobrze wpisuje się w aktualną, ważną dyskusję nad poszukiwaniem optymalnego modelu przygotowania społeczeństwa do samodzielnej, zdrowej, aktywnej, późnej dorosłości, do nowych sposobów podnoszenia jakości coraz dłuższego życia. […] Praca potrzebna na rynku wydawniczym – zasługująca na upowszechnianie w środowisku akademickim: wśród studentów i dydaktyków; wśród teoretyków i praktyków – przedstawicieli nauki i szeroko rozumianych służb społecznych oraz zainteresowanych wielowymiarowością i niehomogenicznością życia w starości. Z uwagi na wielowątkowość i interdyscyplinarny charakter całości – to praca nowatorska.

 

[Fragmenty recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek]

 

Kategoria:

Autor: Adam A. Zych redakcja naukowa

ISBN   978-83-8183-040-9
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  210
Rok wydania  2020

Adam A. Zych

Starość w drodze, czyli mądrość życiowa i los człowieka późnej

dorosłości

 

Część I

STUDIA I SZKICE

 

Bernadetta Janusz i Emilia J. Sitek

Żałoba za życia: przeżywanie niejednoznacznej utraty w kontekście

choroby otępiennej u najbliższej osóby

 

Zdzisław Markiewicz

Superwizja w całodobowych placówkach pomocowych dla osób

starszych

 

Anna Stanisławska

Gerontologopedia – mowa osób starszych przedmiotem

zainteresowania logopedii

 

Dariusz Włodarek

Żywienie osób starszych. Czy modyfikacje diety są konieczne?

 

Ks. Andrzej Zwoliński

Mądrość ludzi starszych

 

Adam A. Zych

Współczesna polityka senioralna: deklaracje i działania

 

Część II

DOBRE PRAKTYKI

 

Iwona Benek i Agnieszka Labus

Wskazanie kryteriów projektowych dla mieszkalnictwa

senioralnego. Czynniki sprzyjające adaptacji seniora w nowych

sytuacjach życiowych

 

Mariusz Dorot

Gerontopsychomotoryka jako forma towarzyszenia i/lub wspierania

osób starszych

 

Justyna Hołyst

Wsparcie kierowane do osób starszych z otępieniem. Na

przykładzie działu EMI: Staying at home w Anglii

 

Emilia Lewicka-Kalka

Rady seniorów w Polsce: bariery i wyzwania

 

Anna Stanisławska

Nie mówię, ale mam własne zdanie. Rola logopedy w Zakładzie

Opiekuńczo-Leczniczym w Ostrzeszowie

 

RECENZJE

 

Katarzyna Kaczorowska-Bray

Recenzja hasła gerontologopedia, ogłoszonego w pracy zbiorowej:

Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, pod red.

Adama A. Zycha

 

Waldemar Tłokiński

Młodość utracona, odkrywana starość – zbiór esejów i szkiców

z gerontologii

 

Adam A. Zych

Zamiast zakończenia: Wstrzymaj się chwilo – geragogika losu

i mądrości życiowej

 

Bibliografia

Filmografia

Netografia

Informacje o Autorach

 

CONTENTS

Adam A. Zych

 

Old age on the road or life wisdom and the fate of a man of late

adulthood

 

Part 1

 

STUDIES AND SKETCHES

Bernadetta Janusz and Emilia J. Sitek

Anticipatory grief: experiencing ambiguous loss in the context of

dementia in a proxy

 

Zdzisław Markiewicz

Supervision in the 24-hour assistance centres for the elderly

 

Anna Stanisławska

Gerontologopaedics – language of elderly people as a logopaedics

subject of interests

 

Dariusz Włodarek

Elderly nutrition: Are diet modifications necessary?

 

Ks. Andrzej Zwoliński

The wisdom of older people

 

Adam A. Zych

Senior policy in contemporary Poland: possibilities and limitations

 

Part 2

 

GOOD PRACTICES

 

Iwona Benek and Agnieszka Labus

Indication of design criteria for senior housing. Factors conducive

to adaptation of senior in new life situations

 

Mariusz Dorot

Gerontopsychomotor education as a form of companion and/or

support for the elderly

 

Justyna Hołyst

The EMI: Staying at home community care service as an example of

the support for the elderly suffering with dementia in England

 

Emilia Lewicka-Kalka

Senior citizens councils in Poland: barriers and challenges

 

Anna Stanisławska

"I do not speak, but I have my own opinion." The role of speech therapist in

Care and Treatment Center in Ostrzeszów

 

BOOKS REVIEWS

 

Katarzyna Kaczorowska-Bray

Review of password Gerontologopaedics, published in collective work:

Adam A. Zych (ed.), The encyclopedia of old age, ageing, and disability

 

Waldemar Tłokiński

Lost youth – old age discovered. Collection of essays and sketches in

gerontology

 

Adam A. Zych

Instead of conclusion: Stay now! – geragogics of fate and life wisdom

 

Bibliography

Filmographies

Internet sources

Contributors