Świat za tekstem (Nr 21)

60,00 zł
0

Książka ta dedykowana jest Panu Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu

z okazji siedemdziesiątej rocznicy Jego urodzin. Jest ona wyrazem szacunku i sympatii środowiska naukowego dla tego cenionego uczonego, wybitnego rusycysty, znawcy i badacza języka łemkowskiego, a także powszechnie lubianego człowieka.

Tak piękny Jubileusz motywuje do podjęcia próby bilansu. Tom zawiera więc prezentację działalności naukowej Jubilata, a także bibliografię Jego prac, spośród których wiele zapewniło Mu trwałe miejsce wśród wybitnych polskich językoznawców.

W tomie znalazło się trzydzieści osiem publikacji dedykowa­nych Panu Profesorowi. Są wśród nich nie tylko rozprawy nauko­we, ale też eseje i wspomnienia. Ich autorami są Jego przyjaciele, współpracownicy i uczniowie.

W imieniu szerokiego grona autorów tego tomu, współpracow­ników z Zakładu Językoznawstwa Konfrontatywnego i Transla­toryki składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia.

Drogi Panie Profesorze – AD MULTOS ANNOS!

 

Jolanta Lubocha-Kruglik

Oksana Małysa

Kategoria:

Autor: Jolanta Lubocha-Kruglik (red.), Oksyna Małysa (red.)

ISBN   978-83-7164-956-1
Wymiary  145x210 mm
Liczba stron  608
Rok wydania  2017 

Słowo wstępne

JOLANTA LUBOCHA-KRUGLIK, MAŁGORZATA BOREK, OKSANA MAŁYSA

Profesor Henryk Fontański — działalność naukowa

 

BEATA MICHTA

Bibliografia publikacji Profesora Henryka Fontańskiego

 

ANNA BEDNARCZYK

O uprawnieniach tłumacza (na przykładzie wierszy Urszuli Kozioł

w tłumaczeniu Natalii Paprockiej)

 

MAŁGORZATA BOREK

Грамматика и музыка в поэтических текстах Афанасия Фета

 

MIROSŁAWA CHOMIAK

Лемківскы присливя о природі, погоді, ворожбах і роботі

 

MARIA CICHOŃSKA

Czy milczy się w różnych językach?

 

ZOFIA CZAPIGA

Miłość w przysłowiach

(na materiale Rosyjsko-polskiego słownika paremiologicznego)

 

PIOTR CZERWIŃSKI

Категориальный мир проживаемой реальности

в его текстовом отражении

 

HELENA DUĆ-FAJFER

Język — literatura — tożsamość: dyskurs współczesnej łemkowskości

 

MIECZYSŁAW DZIEKOŃSKI, EMIL TOKARZ

Język diaspory jako czynnik tożsamości narodowej

Chorwatów Triesteńskich

 

ADAM FAŁOWSKI

Materiał łemkowski

w rękopiśmiennych słownikach Iwana Wahylewycza

 

AGNIESZKA GASZ

Czasowniki jedzenia w wierszu Przymus Wisławy Szymborskiej

oraz piosence Одна научная загадка… Władimira Wysockiego

 

JANINA JANAS

Enologiczne aspekty

Do Stanisława Morsztyna Rotmistrza Jego Królewskiej Mości

 

KRZYSZTOF JAROSZ

Mit quebeckiego poety narodowego

w powieści Le Petit Aigle à tête blanche Roberta Lalonde’a

 

EWA JĘDRZEJKO

Przyjaźń w języku i kulturze.

Szkic do językowego obrazu polskiej aksjosfery

 

ALEKSANDER KIKLEWICZ

Realizacja argumentu propozycjonalnego

w zdaniach z verbum cogitandi w pozycji orzeczenia

 

MARIAN KISIEL

Płaczka. O dwuwierszu Anny Achmatowej

 

KRYSTYNA KLESZCZOWA, KAMILLA TERMIŃSKA

Niedoskonałość języka w świetle polskiej leksyki

 

KVETOSLAVA KOPOROVÁ, ANNA PLIŠKOVÁ

Актуална сітуація в зближованю ґрафікы

і орфоґрафії варіантів русиньского языка

 

JOLANTA LUBOCHA-KRUGLIK

O powieściach kryminalnych Aleksandry Marininy,

czyli „мы о своем, о женском”

 

JURIJ LUKSZYN

Явление красоты

 

OKSANA MAŁYSA

Персуазивная функция комиссивных жанров

 

MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK

Fenomen twórcy — próba rekonesansu zagadnienia

 

MARIA MOCARZ-KLEINDIENST

Tytuł filmu poza kontekstem filmowym

 

RAFAŁ MOLENCKI

Nieregularny rozwój dwóch pierwszych liczebników porządkowych w średniowiecznej angielszczyźnie

 

ZOJA NOWOŻENOWA

Модель предложения и (кон)тексты

 

NADIEŻDA ONIPIENKO

Еще раз о «методологических вопросах

регистрового анализа»

 

ALICJA PSTYGA

Tekstowy świat: Świat za tekstem z perspektywy słowotwórczej (studium przypadku)

 

BEATA RYCIELSKA

Świat Aleksandra Puszkina w odzie Wolność

 

LUDWIG SELIMSKI

Происхождение пяти болгарских слов

 

MARINA SIDOROWA

От факторов порождения текста к его языковому облику

 

JADWIGA STAWNICKA

Lingwosecuritologia — istota i przedmiot badań

 

EWA STRAŚ

Кофе и kawa с несогласованными определениями

 

JADWIGA TARSA

Языковая игра в интернет-коммуникации

 

PIOTR TROCHANOWSKI

Łemkowskie lato

 

ANASTAZJA URŻA

Регистровые и стилистические средства реализации «конфликтной» перспективы повествовательного текста

 

JOANNA WILK-RACIĘSKA

Lingwistyka kulturowa w badaniach nad wpływem języków substratowych na język hiszpański w Ameryce Łacińskiej

 

GIENNADIJ ZELDOWICZ

Об одной необычной фигуре подобия в художественной речи, или проза как поэзия

 

WANDA ZMARZER

Podstawy teoretyczne morfologii konfrontatywnej języków pokrewnych

 

URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK

Strategie tekstowe i interakcyjne w medialnym dyskursie politycznym