Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych

33,00 zł
0

Studia przypadków na wybranych przykładach

Przedstawione w tej monografii opracowania zawierają podsumowanie wspólnych wysiłków architektów i socjologów, którzy ogólnopolskie badania warunków mieszkaniowych PolSenior połączyli z jakościowymi studiami problemów adaptacji wybranej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z punktu widzenia realizacji potrzeb ludzi w wieku senioralnym. Procedury badawcze oparto na porównawczych analizach z zastosowaniem eksperckich kryteriów HE (Housing Enabler), UD (Universal Design) i BfA (Built for All), zderzanych z ocenami partycypacyjnymi użytkowników przestrzeni zbudowanej i ich kulturowymi wartościami oraz psychospołecznymi potrzebami.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Elżbieta Niezabitowska, Adam Bartoszek, Beata Kucharczyk-Brus, Marek Niezabitowski

ISBN   978-83-7164-807-6
Wymiary  160x230 mm
Liczba stron  312
Rok wydania  2013

1. Problematyka ludzi starych w środowisku zamieszkania w teorii i literaturze przedmiot

 

1.1. Koncepcje badawcze dotyczące środowiska zbudowanego w kontekście potrzeb ludzi starych

1.1.1. Wymagania ergonomiczne

1.1.2. Psychologia i socjologia środowiskowa

1.1.3. Teorie architektoniczno-urbanistyczne w odniesieniu do środowiska zamieszkania

1.2. Gerontologia a standardy mieszkaniowe

1.2.1. Narzędzia sprawdzania adekwatności środowiska zamieszkania do potrzeb seniora

1.2.2. Metody badawcze do analizy dopasowania środowisk zamieszkania do potrzeb seniorów

1.3. Kapitał społeczny ludzi starych w literaturze socjologicznej

1.3.1. Typ kapitału społecznego a aktywność seniorów

1.3.2. Sieć kontaktów i aktywność sprawnościowa seniorów w środowiskach zamieszkania

 

2. Normy i zasady określające środowisko zamieszkania ludzi starych

 

2.1. Wymagania prawa budowlanego w Polsce a ludzie starzy

2.1.1. Wielkości pomieszczeń w domach mieszkalnych i wielorodzinnych

2.1.2. Różnice w zapisie odnośnie doświetlenia pomieszczeń kuchennych

2.1.3. Przepisy odnoszące się do dźwigów osobowych

2.1.4. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

2.2. Niepełnosprawności ludzi w wieku senioralnym i ich konsekwencje w dostępności środowiska zamieszkania

2.2.1. Trudności w samodzielnym poruszaniu się

2.2.2. Podparcie na urządzeniach wspierających przy chodzeniu

2.2.3. Ograniczenia mentalne

2.2.4. Poważne ograniczenie widzenia

2.2.5. Poważne ograniczenie słuchu

2.2.6. Trudności w poruszaniu górną częścią ciała

2.2.7. Ograniczenia manualne

2.2.8. Ekstremalny rozmiar i waga

2.2.9. Choroby różne stałe lub czasowe

2.2.10. Ekstensje

2.2.11. Podsumowanie

 

3. Badania socjologiczne ilościowe krajowe

 

3.1. Wyniki ogólnopolskiego sondażu warunków zamieszkania seniorów

3.1.1. Infrastruktura domowa i wyposażenie mieszkań seniorów

3.1.2. Ograniczenia sprawności a przestrzeń zamieszkania i warunki domowe seniorów

3.1.3. Wykształcenie seniorów a stan techniczny ich środowiska mieszkaniowego

3.1.4. Gotowość seniorów do poprawy warunków zamieszkania

3.1.5. Ocena kulturowego aspektu użytkowania mieszkań i stanu higieny seniorów

 

4. Studia przypadku wybranych środowisk zamieszkania. Badania architektoniczne

 

4.1. Metodologia wspólnych badań architektonicznych i społecznych

4.1.1. Opis badanych środowisk zamieszkania

4.1.2. Etapowanie badań

4.1.3. Refleksje z przebiegu badań

4.2. Analizy eksperckie badanych środowisk – osiedla mieszkaniowe

4.2.1. Popegieerowskie osiedle wielorodzinne w Poniszowicach

4.2.2. Historyczne osiedle patronalne w Gliwicach na Zatorzu

4.2.3. Superjednostka w Katowicach

4.3. Analizy eksperckie – domy zbiorowego zamieszkania

4.3.1. Dom pobytu stałego dla seniorów „A” – placówka niepubliczna

4.3.2. Dom pobytu stałego „B” – niepubliczny zakład opiekuńczo-leczniczy

4.3.3. Dom stałego pobytu dla seniorów „C” – DPS

4.3.4. Dom stałego pobytu „D” – placówka niepubliczna

4.4. Wyniki badań eksperckich architektoniczno-urbanistycznych osiedli wielorodzinnych

4.5. Wyniki badań eksperckich domów pobytu stałego dla seniorów

4.6. Badania partycypacyjne architektoniczne ankietowe (ankieta architektoniczna) – wyniki

 

5. Studia przypadku wybranych środowisk zamieszkania Badania socjologiczne

 

5.1. Badania socjologiczne ilościowe kapitału społeczno-kulturowego i aktywności w wybranych środowiskach

5.1.1. Osiedla mieszkaniowe

5.1.2. Domy pobytu stałego dla osób starszych

5.2. Badania socjologiczne jakościowe – wywiady

5.2.1. Osiedla wielorodzinne w jakościowej ocenie mieszkańców

5.2.2. Seniorzy w budownictwie wielorodzinnym – wnioski

5.2.3. Analiza postaw seniorów wobec zamieszkiwania w placówkach stałego pobytu

5.2.4. Wnioski dla organizacji placówek stałego pobytu

 

6. Podsumowanie wyników badań

 

6.1. Warunki mieszkaniowe i potrzeby seniorów – główne wyniki badań

6.2. Problemy projektowania budownictwa dla ludzi starych a rekomendacje z badań PolSenior

6.3. Złożoność i interdyscyplinarność wiedzy o środowisku zbudowanym a projektowanie adekwatne do zmieniających się potrzeb użytkowników

 

Aneksy

A1. Pytania na spotkanie fokusowe w Klubie Seniora

A2. Wywiady z mieszkańcami budynków wielorodzinnych

A3. Pytania do wywiadów z mieszkańcami domów pobytu stałego

A4. Spis publikacji, referatów i opracowań praktycznych będących wynikiem przeprowadzonych badań

A5. Wybrane projekty studenckie

 

Literatura

Summary