Wprowadzenie do socjologii

20,00 zł
0

Zadaniem książki jest przygotowanie do samodzielnej i wnikliwej lektury dzieł socjologicznych niezbędnych w dalszej pracy - rzetelna wiedza socjologiczna jest wszak bardzo użytecznym narzędziem w pracy socjalnej. Opisywane są zatem podstawowe pojęcia i problemy, przedstawiane osiągnięcia socjologii, jej wyniki, a także - sposoby prowadzenia badań. Całość składa się z dziewięciu rozdziałów: Socjologia i jej metody badawcze; Osobowość i postawy społeczne; Kultura i zróżnicowanie kulturowe; Więź społeczna i grupy społeczne; Stratyfikacja społeczna; Organizacje formalne; Zmiana i rozwój społeczny; Konflikty społeczne; Zachowania zbiorowe, ruchy społeczne, rewolucje. 

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Wojciech Modzelewski

ISBN   83-7164-157-5
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  152
Rok wydania  1999

Wstęp

Rozdział I
Socjologia i jej metody badawcze
Przedmiot badań socjologicznych
Myśl społeczna i powstanie socjologii
Metody badań socjologicznych
Badania ankietowe na próbach reprezentatywnych

Rozdział II
Osobowość i postawy społeczne
Pojęcie i składniki osobowości
Struktura osobowości
Typy osobowości
Rygoryzm, autorytaryzm, tolerancja

Rozdział III
Kultura i zróżnicowanie kulturowe
Pojęcie i sfera kultury
Wielość kultur
Heterogeniczność kulturowa
Kultura masowa

Rozdział IV
Więź społeczna i grupy społeczne
Kontakty osobowe i bezosobowe
Stosunki formalne i nieformalne
Role i pozycje społeczne
Więź społeczna
Typy więzi społecznych
Grupy społeczne
Społeczność lokalna
Socjalizacja pierwotna i wtórna
Mechanizmy kontroli społecznej
Dewiacje społeczne i anomia

Rozdział V
Stratyfikacja społeczna
Pojęcie stratyfikacji społecznej
Kasty i stany
Stratyfikacja w społeczeństwach współczesnych
Hierarchia prestiżu zawodów
Ruchliwość społeczna
Cztery pojęcia klasy społecznej

Rozdział VI
Organizacje formalne
Pojęcie i typy organizacji formalnych
Organizacje biurokratyczne
Dysfunkcje biurokracji
Struktura nieformalna
Zasady niebiurokratyczne

Rozdział VII
Zmiana i rozwój społeczny
Źródła zmian społecznych
Teorie zmiany społecznej
Typy społeczeństw
Społeczeństwo postindustrialne

Rozdział VIII
Konflikty społeczne
Konflikt społeczny i jego instytucjonalizacja
Rozwiązywanie konfliktów
Konflikt przemysłowy
Walka bez użycia przemocy

Rozdział IX
Zachowania zbiorowe, ruchy społeczne, rewolucje
Spontaniczne zachowania zbiorowe
Pojęcie ruchu społecznego
Typy ruchów społecznych
Ruchy religijne
Rewolucje