Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej

35,00 zł
0

Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych Stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej 

Nr 11 w serii Profesjonalny Pracownik Socjalny

Celem niniejszego studium jest zgromadzenie danych empirycznych pozwalających na zbadanie wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o własny model wypalenia, według którego wypalenie zawodowe to stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania człowieka, który spowodowany jest różnorodnością ról zawodowych, czynnikami organizacyjnymi oraz relacjami społecznymi i interpersonalnymi w środowisku pracy.

Ważne miejsce w zaproponowanym przez autorkę dysertacji modelu wypalenia zawodowego zajmuje motywacja, cele i oczekiwania związane z pracą. Jednocześnie autorka przyjęła, że na odczuwalność satysfakcji w pracy lub jej brak, która prowadzi do wypalenia zawodowego, znaczący wpływ mają warunki organizacyjne pracy. Wśród czynników organizacyjnych autorka wyróżniła: warunki pracy, warunki zatrudnienia oraz treść pracy. Jednocześnie istotnym elementem pracy jest środowisko społeczne w pracy oraz sposoby i strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych – pełnią one znaczącą rolę w odczuwaniu wypalenia zawodowego.

Stworzony przez autorkę niniejszej dysertacji model wypalenia zawodowego zakłada, że długotrwałe obciążenie warunkami organizacyjnymi pracy, złożoność ról zawodowych, brak wspierającego środowiska pracy oraz zła komunikacja prowadzą do odczuwania stresu i spadku motywacji. W przypadku nieprawidłowych sposobów i strategii radzenia sobie ze stresem wpływają na wystąpienie wypalenia zawodowego.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Katarzyna Małgorzata Stanek

ISBN   978-83-7164-882-3 
Wymiary  160x235 mm 
Liczba stron  234 
Rok wydania  2016  
Oprawa miękka

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne wypalenia zawodowego

1.1. Charakterystyka psychologicznych koncepcji wypalenia

1.1.1. Koncepcja wypalenia jako kryzysu zawodowego (C. Maslach)

1.1.2. Egzystencjalna koncepcja wypalenia (A.M. Pines)

1.1.3. Koncepcja wypalenia jako braku kompetencji (C. Cherniss)

1.1.4. Koncepcja ukrytego procesu (R.T. Golembiewski)

1.1.5. Koncepcja wypalenia jako narastającego rozczarowania (J. Edelwich i A. Brodsky)

1.1.6. Ogólny model wypalenia (W.B. Schaufeli i D. Enzmann)

1.1.7. Koncepcja wypalenia zawodowego (H. Sęk)

 

Rozdział 2. Stres i wypalenie w pracy

2.1. Stres a wypalenie zawodowe

2.1.1. Praca jako źródło stresu

2.1.2. Czynniki stresogenne w pracy zawodowej

2.1.3. Konsekwencje stresu zawodowego

2.1.4. Sposoby eliminowania stresu w środowisku pracy

2.1.5. Poczucie koherencji jako centralny konstrukt salutogenezy

 

Rozdział 3. Uwarunkowania stresu i wypalenia w zawodzie pracownika socjalnego

3.1. Miejsce stresu i wypalenia w zawodzie pracownika socjalnego

3.1.1. Współzależność pomiędzy stresem zawodowym a wypaleniem

3.1.2. Oczekiwania normatywne pracownika socjalnego i trudności związane z ich realizacją

3.1.3. Intensywność badań nad stresem i wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Rozdział 4. Metodologiczne i empiryczne podstawy badań nad wypaleniem zawodowym

pracowników socjalnych – badania własne

4.1. Przedmiot i cele badawcze

4.2. Problemy badawcze

4.3. Zmienne i wskaźniki

4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4.5. Charakterystyka grupy badawczej

4.6. Organizacja i przebieg badań

 

Rozdział 5. Analiza statystyczna wyników badań

5.1. Charakterystyka poziomu wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych

5.2. Charakterystyka czynników psychologicznych poziomu wypalenia zawodowego

5.3. Charakterystyka socjodemograficzna poziomu wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych

5.3.1. Wiek a wypalenie zawodowe

5.3.2. Województwo a wypalenie zawodowe

5.3.3. Wykształcenie a wypalenie zawodowe

5.3.4. Miejsce zatrudnienia a wypalenie zawodowe

5.3.5. Staż pracy a wypalenie zawodowe

5.3.6. Stan cywilny a wypalenie zawodowe

5.4. Charakterystyka czynników organizacyjnych poziomu wypalenia zawodowego

5.4.1. Treść pracy a wypalenie zawodowe

5.4.2. Warunki pracy oraz zatrudnienia a wypalenie zawodowe

5.4.3. Relacje społeczne/interpersonalne a wypalenie zawodowe

5.5. Poczucie koherencji a wypalenie zawodowe

5.6. Style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe

5.7. Strategie zaradcze przeciwdziałające wystąpieniu wypalenia zawodowego

 

Rozdział 6. Omówienie wyników i wnioski z badań

6.1. Uwarunkowania wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych

6.1.1. Psychologiczne uwarunkowania wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych

6.1.2. Socjodemograficzne uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych

6.1.3. Organizacyjne uwarunkowania poziomu wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych

6.1.4. Poczucie koherencji a wypalenie zawodowe

6.1.5. Style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe

6.1.6. Strategie zaradcze przeciwdziałające wystąpieniu wypalenia zawodowego

6.2. Weryfikacja pytań badawczych

6.3. Wnioski z badań

6.4. Wnioski praktyczne

 

Spis rysunków

Spis wykresów

Spis tabel

Bibliografia