Aktualność funkcji architektury świątyni gotyckiej

30,00 zł
0

Książka prezentuje aktualność funkcji architektury świątyni gotyckiej jako syntezę architektury i liturgii istniejącej obecnie w przestrzeniach gotyckich. Podobna synteza dokonywała się we Francji w XII wieku przy narodzinach gotyku. Dotyczy to architektury wykreowanej przez Opata Sugeriusza w Saint-Denis obok Paryża. Definiuje się konstrukcję szkieletową, związaną z ostrołukowym sklepieniem żebrowym jako rozwiązanie funkcjonalne i symboliczne dobrze służące mistycznej przestrzeni gotyku. Eksponuje się dzieło kreowania bardzo wysokiego wnętrza architektonicznego, rozciągającego się od zachodu na wschód z istniejącym na zakończeniu nawy głównej chórem, otoczonym ambitem z kaplicami promienistymi. [...]

Książka w sposób szczególny eksponując świątynie francuskie i belgijskie przedstawia funkcję liturgiczną w epoce wydzielającej przy pomocy lektorium chór z ołtarzem zbudowanym w sanktuarium wobec nawy z wiernymi. Kwestia dotyczy faktu budowania dwóch kościołów, gdy jeden z nich, stanowiąc chór, jest zamykany wewnątrz drugiego.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Mirosław Bogdan

ISBN   978-83-7164-961-5
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  272
Rok wydania  2017

Préface

Fotografie / Photographies

Introduction: Saint-Denis, source du gothique

Fotografie / Photographies

1

Le temple gothique, son architecture et sa mysthique

Le chœur gothique et ses frontières 

Mystkowice gothique de la lumière et le chevet oriental 

Chapelles rayonnantes et l'uniformité structurale 

L'élévation architectonique et la grande rose 

L'élévation de la voûte et la tour-lanterne 

2

Les conditionnement architectonique du temple gothique
et l'espace liturgique

Sensibilité de lumière en vitraux et le chœur gothique 

Autel, construction et façade gothique 

Symbiose de l'intérieur et l'extérieur du sacrum 

3

L'espace gothique et le renouveau liturgique

Le jubé gothique et sa destruction au seuil du baroque 

Les Conciles de l'Église et le comportement de l'héritage 

L'espace gothique et l'architecture du XIX siècle 

L'espace gothique et l'introduction au modernisme 

Terminaison 

Fotografie / Photographies 

 

 

Wprowadzenie 

Wstęp: Saint-Denis, źródło gotyku 

1

Świątynia gotycka, architektura i mistyka 

Chór gotycki i jego granice

Mistyka gotycka światła i wschodnie wezgłowie świątyni 

Kaplice promieniste a uniformizm struktury 

Wyniesienie architektoniczne i wielka róża 

Wyniesienie sklepienia i wieża latarnia 

2

Uwarunkowania architektoniczne świątyni gotyckiej
a przestrzeń liturgiczna 

Wrażliwość światła witrażowego i chór gotycki 

Ołtarz, konstrukcja i fasada gotycka 

Symbioza wnętrza i strony zewnętrznej sacrum

3

Przestrzeń gotycka a odnowa liturgiczna 

Lektorium i jego wyburzenie u progu baroku 

Sobory Kościoła i zachowanie dziedzictwa 

Przestrzeń gotycka a architektura XIX stulecia 

Przestrzeń gotycka a wprowadzenie do modernizmu 

 

Zakończenie 250

Streszczenia / Résumés / Zusammenfassungen / Summaries 

Source de photo/Źródło fotografii 

Bibliografia