Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną

28,00 zł 33,00 zł
0

(Egz. zostały przecenione poniewż są ze zwrotów księgarskich - lekko zakurzone)

W badaniach prowadzonych w ramach projektu „Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją publiczną”, których wyniki omówiono w niniejszej publikacji, starano się zgłębić stan wiedzy na temat praktyk związanych z identyfikacją interesariuszy, uzależnienia decyzji zarządczych od posiadanych przez nich zasobów i budowania relacji z nimi. Przedmiotem zainteresowań były zarówno strategie organizacji w tym zakresie, jak i ich odniesienie do teorii zasobowej i teorii zależności od zasobów. W szczególności postawiono następujące pytania badawcze:

– W jakim zakresie badane organizacje stosują w swoich działaniach orientację na zasoby własne, a w jakim na zasoby otoczenia?

– Czy występuje zależność między stosowaniem orientacji na zasoby własne bądź otoczenia a efektywnością organizacji?

– W jakim zakresie organizacje są zorientowane na logikę typową dla orientacji na własne zasoby, a w jakim na zasoby otoczenia, biorąc pod uwagę oczekiwania interesariuszy?

– Czy hierarchia interesariuszy jest zależna od zasobów?

– Jakie są strategie zarządzania relacjami z interesariuszami?

– Jaki jest zakres godzenia oczekiwań interesariuszy w kontekście zasobów?

Kategoria:

Autor: Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.)

ISBN   978-83-7164-762-8
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  272
Rok wydania  2012

Wstęp

 

1. Rola i znaczenie interesariuszy w procesie podejmowania decyzji w organizacjach publicznych (Aldona Frączkiewicz-Wronka)

Uwarunkowania procesu podejmowania decyzji w organizacjach publicznych

Zarządczy ład szpitalny

Znaczenie interesariuszy dla procesu podejmowania decyzji

 

2. Znaczenie interesariuszy dla zarządzania organizacjami publicznymi (Agata Austen, Wojciech Czakon)

Teoria interesariuszy jako podstawa budowania strategii

Zarządzanie relacjami z interesariuszami

Znaczenie sieci w zarządzaniu organizacjami publicznymi zorientowanymi na relacje z interesariuszami

Koordynacja sieciowa

 

3. Wykorzystanie podejścia zasobowego (RBV) do kształtowania relacji z interesariuszami i zarządzania organizacją publiczną (Karolina Szymaniec)

Teoria zasobowa organizacji – rozwój oraz założenia koncepcji Resource-Based View of the Firm (RBV)

Zasoby i kompetencje organizacji

Podejście zasobowe w zarządzaniu organizacją publiczną

 

4. Wykorzystanie podejścia zależności zasobowej (RDT) do kształtowania relacji z interesariuszami i zarządzania organizacją publiczną (Katarzyna Dyaczyńska)

Rozwój oraz założenia RDT

Proces podejmowania decyzji menedżerskich w kontekście teorii zależności zasobowych (RDT)

Rola interesariuszy w teorii zależności zasobowej

Teoria zależności zasobowych w organizacjach publicznych– podsumowanie

 

5. Kontekst interesariusza w publicznej jednostce ochrony zdrowia. Studium przypadku na podstawie wdrożenia w szpitalu publicznym Mission Oriented Scorecard (Sabina Ostrowska)

Założenia modelu Mission Oriented Scorecard w organizacji publicznej

Interakcje interesariuszy w publicznej jednostce ochrony zdrowia

Mapa strategii w publicznej jednostce ochrony zdrowia w kontekście zachodzących interakcji pomiędzy interesariuszami

Mierzenie wartości interesariuszy w publicznej jednostce ochrony zdrowia

Relacje między interesariuszami w procesie konstruowania, realizacji

i monitoringu MSC w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Wnioski ze studium przypadku

 

6. Identyfikacja relacji między efektywnością organizacyjną, zasobami, interesariuszami i przyjmowaną strategią postępowania w procesie decyzyjnym. Wyniki przeprowadzonych badań (Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austen, Jan Acedański)

Poziom efektywności ZOZ

Orientacja na zasoby własne i otoczenia

Zależność między orientacją na zasoby własne bądź otoczenia a efektywnością organizacji

Warunki stosowania orientacji na zasoby własne bądź otoczenia w kontekście oczekiwań interesariuszy

Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami

Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami a efektywność organizacji

Zakres godzenia oczekiwań interesariuszy w kontekście zasobów

 

7. Budowanie relacji instytucji ochrony zdrowia z interesariuszami. Omówienie wyników badań (Anna Adamus-Matuszyńska, Katarzyna Burda-Świerz, Martyna Wronka)

Organizacja w przestrzeni publicznej

Ocena wykorzystania analizy interesariuszy w zakładach opieki zdrowotnej

Identyfikacja interesariuszy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

Zakończenie. Interesariusze i zasoby jako uwarunkowania podejmowania decyzji w publicznych organizacjach ochrony zdrowia (Aldona Frączkiewicz-Wronka)

 

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki